Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Sol·licituds d'ajuts individuals de menjador escolar 2019/20

Imatge
 
Sol·licituds d'ajuts individuals de menjador escolar 2019/20
Més informació

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre: ensenyament@baixebre.cat.

El Consell Comarcal, en aplicació del Decret 160/1996, atorga ajuts individuals de menjador que cobreixen el 50% o el 100% del cost del servei, en funció del nivell de renda i les situacions específiques i de risc social de la unitat familiar.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnes de segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori que assisteixen a centres de la comarca del Baix Ebre.

 

Termini

De 2 al 31 de maig de 2019. Per a alumnes que hagin de cursar P3 el termini es perllonga fins el 28 de juny de 2019.

 

On s'ha de presentar la sol·licitud?

Al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 15 hores.

 

Bases i models:

  • Per a consultar les bases, cliqueu aquí.
  • Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí.
  • Per descarregar el model de revisió d'ajut, cliqueu aquí. 

 

Compactació dels ajuts

L ́alumne beneficiari podrà compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació excepcional de compactació s’haurà de distribuir, en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a a febrer), sense fer cap tipus d'excepció.

El responsable de la gestió del menjador escolar, de conformitat amb el sol·licitant de l’ajut i la direcció del centre, podrà sol·lictar la compactació en un termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació i fixarà els dies de la setmana en què aquests alumnes podran fer ús del servei. 

No es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al sistema inicial d’ús diari. Els dies establerts a la sol·licitud de compactació, si l’alumne no assisteix al menjador escolar, no seran recuperables i, per tant, aquestes absències s’hauran de reflectir a la justificació mensual.

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

 

Justificació

La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de gestió del menjador i, en el seu detriment, la direcció del centre. Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica.  

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

 

Baixes: renúncies, absències i trasllats de beca

Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).