Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2020

Imatge
 
Pressupost comarcal 2020
El pressupost consolidat per a 2020 és de 18.299.138,17 euros, un 6,89% superior al del 2019

El pressupost comarcal per a l’exercici del 2020 aposta per la contenció de la despesa i fruit d’aquesta moderació es garanteix la prestació dels serveis a les persones que realitza el Consell Comarcal per delegació de competències de la Generalitat i els ajuntaments. Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat per a 2020 és de 18.299.138,17 euros (Consell Comarcal i Baix Ebre Innova), tant pel que fa als ingressos com a les despeses, un 6,89% superior al del 2019.
Es tracta d’un pressupost equilibrat, que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. El pressupost es va aprovar en la sessió plenària del 29 de novembre de 2019.

Una de les novetats que incorpora el pressupost consisteix a incrementar els serveis tècnics que prestem als ajuntaments amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats plantejades pels municipis. En aquest sentit, la nova llei de contractació pública ha suposat una nova mirada en matèria contractual i es fa necessari poder ferir un assessorament especialitzat a les diferents administracions locals per fer front a les demandes de la ciutadania.
Pel que fa als serveis tècnics que oferirem el 2020 seran: arquitectura i urbanisme, informàtica (tècnic en transparència i administració electrònica) i contractació pública. 

La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents, que correspon a la prestació dels serveis transferits, principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments, que puja un total de 16.710.230,11 euros, amb un increment del 5,81% respecte de l’any anterior. En aquest capítol s’inclou el contracte programa de serveis socials i els programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, entre altres. Les taxes i preus públics també s’incrementaran (46,37%), amb una previsió d’ingressar 179.920 euros, pels serveis tècnics que s’oferiran als ajuntaments esmentats anteriorment.

Quan a les transferències de capital registren un increment del 38% i pugen un total de 907.360,98 euros, una partida que incorpora les millores a les estacions depuradores d’aigües residuals i les aportacions dels fons FEDER i el departament de Turisme per ampliar la Via Verda del Carrilet fins al terme municipal de l’Aldea.
En relació amb les despeses, les corrents amb una partida de 10.202.026,73 euros, la qual cosa significa un increment del 4,71% i les de personal (5.919.712,57 euros), amb un augment del 12,07%, són les més importants. De fet, el capítol de personal incorpora un increment salarial del 2,25% en compliment de la Llei de Pressupostos de l’Estat per als treballadors públics.

Quant a les inversions previstes en el pressupost del 2020 són d’1.126.598,06 euros, un 35,18% superiors a les del 2019, tot i que el pressupost inclou una partida de 556.965,06 euros per al projecte de construcció de la Via Verda del Carrilet. Concretament es convertirà en Via Verda el tram de l’antic traçat del Carrilet comprès entre la rotonda de la C-42, a la vora de l’antiga bòbila d’Anguera, i el pont de l’autopista AP-7, al terme municipal de l’Aldea, un tram de 6,9 quilòmetres de longitud. L’actuació es finançarà amb una subvenció del fons FEDER de 212.669 euros; una altra subvenció del departament d’Empresa a través del Pla de Foment Territorial de Turisme de 264.708 euros i la resta serà aportat pel Consell Comarcal del Baix Ebre a través d’un préstec amb una entitat bancària. Aquesta actuació encaixa amb l’objectiu de fomentar el turisme a la comarca per tal de generar ocupació i de convertir el Baix Ebre en una destinació cicloturística de referència.

Altres actuacions previstes al capítol d’inversions són la millora de les estacions depuradores d’aigües residuals (150.000 euros), , la redacció dels projectes de sanejament de Bítem, Paüls i Campredó (56.000 euros per cadascun), les obres d’arranjament de l’antiga estació de Camarles (61.500 euros) l’enllumenat a la Via Verda (90.000 euros) i altres inversions en equipaments turístics (60.000 euros).

En l’àmbit de l’educació es continuarà gestionant el servei de transport escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador, els ajuts per a l’adquisició de llibres escolars, així com la gestió dels menjadors de les escoles de la Mercè i Remolins de Tortosa.

Pel que fa a l’àmbit de serveis a les persones, a més dels serveis dels equips bàsics es seguirà prestant el servei d’ajuda a domicili, el transport adaptat, l’atenció a la immigració, les urgències socials, el tiquet fresc, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Socioeducativa (SIS). En Infància, els equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) continuaran
prestant els mateixos serveis, així com la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d’Integració en Famílies Extenses (SIFE).

El foment de l’ocupació és una de les prioritats del Consell i, en aquest sentit, el pressupost inclou transferències per import d’1.512.375,32, similar al del 2019 (1.524.600 euros) del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes: 7 Comarques, Enfeina’t, Treball i Formació, Garantia Juvenil, Ubica’t i 30 Plus.

Quant a les polítiques de joventut el pressupost del 2020 manté les funcions relacionades amb el control i inspecció d’albergs i contempla recursos suficients per vetllar pel compliment de la normativa en activitats d’educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de joventut i el desenvolupament de programes de suport a l’ocupació juvenil.

En relació amb la gestió i tractament de residus, competències que els ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost contempla una despesa de 4.748.771,49 euros i 186.946,80 euros en matèria de salubritat per dur a terme el servei de control de mosquit i mosca negra, així com de desratització. Aquesta despesa està totalment finançada pels municipis de la comarca del Baix Ebre.

Pel que fa al pressupost de la societat mercantil Baix Ebre Innova serà de 248.770 euros. Aquesta societat presta el servei públic de viver d’empreses i centre de negocis i la formació ocupacional.
Pel que fa als ingressos d’explotació estan constituïts pel lloguer de les naus, despatxos, domiciliacions empresarials, així com les transferències del departament de Treball per la realització de cursos i altres accions formatives. 

En conclusió, el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2020 és un pressupost de contenció de la despesa, que garanteix la prestació de serveis a les persones i que pretén equilibrar la balança econòmica amb les aportacions d’altres administracions. Les actuacions d’àmbit social i el foment de l’ocupació, especialment a través el turisme, són les prioritats.