Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2018

Imatge
 
Pressupost comarcal 2018
El pressupost aposta per una una administració ben gestionada i solvent, que redueixi l'endeutament i es regeixi per l’equilibri pressupostari
Pressupostos

Pressupost consolidat 2018. Clica aquí per consultar el document.

Concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2017.

Import concedit: 81,74 €

50 % subvenció del cost dels interessos dels préstecs subvencionats.

 

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar el 24 de noovembre el pressupost de l'exercici de 2018 que s'eleva a 16.057.540,00 €, que suposa una disminució del 4,41% respecte al de 2017. Aquest decreixement és conseqüència principalment de la reducció del capítol d'inversions donat que l’obra del col·lector dels Reguers ja s’està executant, la construcció de la planta d'envasos a l'Aldea ja ha estat adjudicada en el present exercici i les obres de reforma de les façanes de la seu del Consell Comarcal s’han dut a terme aquest any. El pressupost ha estat aprovat amb els  vots a favor d’ERC, PSC i Partit Popular, l’abstenció del grup d’Entesa  i el vot en contra de CiU.

La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que suma 15.358.216,52 € i que ha tingut un increment del 4,58 % respecte a l’any anterior.

Pel que fa a les despeses, les de compra de bens corrents i serveis (9.770.487,99 €) i les de personal (4.511.551,86 €) són les més importants.  Les inversions reals (518.500,00 €) fan referència principalment a millores en les estacions depuradores d'aigües residuals de la comarca, a la redacció del projecte de la d'Aldover-Xerta, l'estudi d'alternatives de la de l'Ametlla de Mar i l'estudi d'ampliació de la de Deltebre, així com les millores de les seus comarcals i la inversió en programari i equips informàtics per la implantació de l’administració electrònica.

En l’àrea de Serveis a les persones destaca com a novetat l’augment del contracte programa de Serveis Socials per la implantació del Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS) que suposa la contractació de 14 professionals més i un canvi de gestió en els centres oberts de Roquetes i Deltebre. En aquesta àrea, es mantenen els programes en funcionament: equips bàsics, ajuda a domicili, immigració, transport adaptat, violència de gènere, urgències socials i l’aportació per al programa de pobresa energètica.

El pressupost aprovat contempla la renovació i potenciació del projecte Baix Ebre Avant 'Treball a les 7 comarques', subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), com a un instrument per fomentar la creació d'ocupació al Baix Ebre, amb un pressupost de 382.361 euros. Així es potencia el Dispositiu d'Inserció Sociolaboral, amb la incorporació d'un altre tècnic, amb l'objectiu de consolidar aquesta iniciativa de suport a la inserció en el mercat de treball de les persones en situació d'atur, especialment els joves menors de 25 anys, els aturats de llarga durada, els aturats amb baixes qualificacions i els cap de famílies monoparentals.

El pressupost posa especial èmfasi en el foment de l'ocupació amb el desenvolupament dels programes subvencionats pel SOC: Treball i formació, que inclou la contractació de 25 persones, Fem Ocupació per a Joves, Garantia juvenil i els programes Integrals i 30 Plus, i se'n posa un de nou en marxa: UBICAT, adreçat a les persones en situació d’atur, majoritàriament de llarga durada, les inactives i les treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

En la mateixa sessió plenària, la Corporació ha aprovat el Pla d'Actuació Comarcal (PAC) 2018-2021 del Consell Comarcal, en compliment de la Llei d’organització comarcal que determina l'elaboració d'aquest programa d’actuació amb els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme en l’àmbit de les competències assignades.