Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2019

Imatge
 
Pressupost comarcal 2019
El pressupost aposta per la contenció de la despesa estructural amb la finalitat de tenir recursos per poder prestar els serveis consolidats i incrementar-ne de nous
Pressupostos

Pressupost consolidat 2019. Clica aquí per consultar el document.

Concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2017.

Import concedit: 81,74 €

50 % subvenció del cost dels interessos dels préstecs subvencionats.

 

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar el 28 de desembre un pressupost consolidat de 17.120.076,19€ per a l'exercici de 2019, que creix en un 5% en relació a 2018. L'augment global en termes absoluts és de 815.190€.

El pressupost comarcal per a l'exercici de 2019 aposta per la contenció de la despesa estructural amb la finalitat de tenir recursos per poder prestar els serveis consolidats i incrementar-ne de nous en funció dels convenis signats o programes atorgats. Tot i la contenció, el pressupost per al 2019 augmenta els recursos destinats a inversions reals i a personal. No obstant això, el pressupost comarcal compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

L'increment pressupostari ve donant principalment per l'augment del capítol d'inversions reals, atribuït al projecte de la Via Verda del Carrilet, i al capítol 1 de despeses de personal en compliment d'acord del Govern de l'Estat i els sindicats.

La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que suma 15.992.312,32 € i que ha tingut un increment del 2,93 % respecte a l’any anterior. El segueixen en importància les transferències de capital (657.513,92 €) que s'incrementen en un 16,72% en relació a l'exercici de 2018. Les taxes i altres ingressos (183.150 €) són similars en import al 2018 ja que s’ha fet una previsió ajustada d’acord amb l’execució real i es reflecteixen els ingressos provinents de serveis que es presten als municipis.

Pel que fa a les despeses, les corrents (9.923.024,46€), amb una reducció de 0,13%, i les de personal (5.373.129,80 €), amb un augment del 16,84% són les més importants.  Les inversions reals (833.417,83€), augmenten en un 60,74% en relació a 2018 principalment per l'execució del projecte de la Via Verda del Carrilet.

Una de les principals novetats respecte a l'exercici anterior és la inversió prevista per reconvertir un tram de 7,2 quilòmetres de l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava en Via Verda. El projecte contemplat en aquest pressupost representa una inversió de 529.417,83 euros, que es preveu finançar al 50% amb una subvenció concedida pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, en el marc de la convocatòria dels Plans de Foment Territorial de Turisme, i l'altre 50% amb la concertació d'un préstec per part del Consell Comarcal. No obstant això, cal apuntar que s'ha sol·licitat una subvenció per aquest últim import al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en el marc de la convocatòria d'ajuts del programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 i destinada a la construcció de noves vies ciclistes i desenvolupament del cicloturisme.

Una altra diferència important en relació a anteriors pressupostos rau en el fet que han augmentat les partides relatives a personal. El capítol 1 de despeses de personal s'incrementa en un 16,84% a causa de la contractació de nou personal del Contracte Programa de Serveis Socials, i pels nous programes d'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya reflectits en el capítol 4 d'ingressos. A més, també s’inclou l'augment salarial del 2,25% en compliment de la Llei de Pressupostos de l'Estat per als treballadors públics.

En l'àmbit de l'educació es continuarà gestionant el servei de transport escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador, els ajuts per a l'adquisició de llibres escolars i la gestió dels menjadors de les escoles de la Mercè i Remolins. Al capítol 4 de despeses consta una disminució del 17,05% en relació a 2018, que correspon a una previsió més real dels ajuts individuals de menjadors que se sol·licitaran al 100%.

Pel que fa a l'àmbit de serveis a les persones, es mantenen sense alteració els programes desenvolupats el 2018 i com a principal novetat cal remarcar la incorporació de tres administratius i dos tècnics als Equips bàsics d'atenció social primària (EBASP) per l'adequació de ràtios, i la contractació. D'aquesta manera, a més dels serveis dels equips bàsics es continuarà prestant el servei d'ajuda a domicili, el transport adaptat, l'atenció a la immigració, les urgències socials, el tiquet fresc, el Servei d'Informació i atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Intervenció Socioeducativa, desplegat durant aquest any. En Infància, es mantenen els serveis que presten els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), que incorporarà a partir d’octubre una persona per fer tasques d’educador/a, la Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d'Integració en Famílies Extenses (SIFE).

Malgrat que els indicadors del context macroeconòmic mostren símptomes de recuperació econòmica, en matèria de foment de l'ocupació el pressupost del Consell Comarcal és força ambiciós i contempla transferències per import de 1.524.600€ del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes. El més important de tots el 7 Comarques-Baix Ebre Avant, seguit dels programes Enfeina't, Treball i Formació, 30 Plus, Singulars, Ubica't i Garantia Juvenil. Cal destacar que aquesta partida augmenta gairebé en un 42% en relació a la de l'exercici de l'any passat.

Pel que fa a la gestió i tractament de residus, competències que ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost preveu per a 2019 una despesa de 4.595.307,54 € i 186.946,80 € en matèria de salubritat per executar els serveis de controls de mosquits i mosca negra, i de desratització, entre d’altres.

En matèria de polítiques de joventut es mantenen les funcions relacionades amb el control i inspecció d'albergs i es doten de recursos suficients per vetllar pel compliment de la normativa en activitats d'educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de joventut i el desenvolupament de programes de suport a l'ocupació juvenil.

En l'àmbit turístic, apostem decididament pel cicloturisme per les característiques idònies que reuneix la nostra comarca, amb un eix vertebrador com és la Via Verda de la Val de Zafán, de la qual gestionem el el tram comprés entre Tortosa i Pinell de Brai. Com ja hem explicat tenim en projecte posar en marxa una segona Via Verda a la comarca, entre Tortosa i l'Aldea, reconvertint en via ciclista el traçat del desaparegut Carrilet de la Cava. A part, continuarem impulsant el centre d'inspiració turística EbreTerra, a Deltebre, com espai turístic, gastronòmic i formatiu, i seu de l'Oficina Comarcal de Turisme.