Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oferta específica de tècnic/a de l'Àrea d'Activació Econòmica

Imatge
 
Oferta específica de tècnic/a de l'Àrea d'Activació Econòmica
Tècnic/a d'Inserció i Orientació Laboral

Bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de dos tècnics/ques per al programa 7 comarques, grup A2 de titulació del Consell Comarcal del Baix Ebre.  

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases específiques i pels criteris generals que podeu consultar clicant en aquest enllaç.

Objecte de la convocatòria:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de 2 llocs de treball de Tècnics/iques  d’Inserció i orientació laboral  per al  Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de la Comarca del Baix Ebre.

Lloc de treball i relació laboral

Denominació de la plaça: Tècnic/a d’Inserció i Orientació Laboral
Règim jurídic: Obra i Servei
Caràcter: Temporal
Categoria: Tècnic de projecte
Sistema Selectiu: Concurs de mèrits i capacitats
Grup de classificació: A2
Durada del contracte: del 3 d’Abril fins 31 de desembre de 2017.
Possibilitat de pròrroga: Si, de caràcter anual vinculat a l’atorgament d’una subvenció en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”.

La contractació de les persones seleccionades restarà condicionada a la concessió de la subvenció sol·licitada.

Funcions genèriques del lloc de treball:

Objectiu del lloc: Portar a terme l’atenció directe a les persones usuàries per acompanyar-les al llarg del seu itinerari d’inserció sociolaboral.

Tasques a realitzar:

 • Atenció usuaris/es derivats al servei realitzant tutories individuals (entrevista inicial, anàlisi ocupacional i competencial així com identificació de l'objectiu professional i seguiment de les accions acordades.)
 • Impartir sessions grupals: tallers de competències transversals i tallers de recerca de feina
 • Dinamització de l’espai de recerca de feina.
 • Formació i estimulació el desenvolupament professional i personal de la persona.
 • Acompanyament en el procés d'inserció laboral (definició i seguiment de l’ itinerari personal d’inserció)
 • Elaboració de continguts i material pedagògic
 • Donar a conèixer el dispositiu, impulsar-lo i fer xarxa entre les entitats i agents del territori.
 • Gestió documental dels expedients, justificació de l’acció i altres tasques anàlogues (gestió interna, valoració indicadors del projecte, tràmits administratius,  memòria i resultats del projecte, etc)
Requisits específics del lloc de treball: 
 • Tenir la titulació universitària en: Educació social, Relacions laborals i ocupació, Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i/o Treball social.
 • Experiència mínima d’un any en orientació i inserció laboral.
 • Experiència en atenció directa de persones en situació de risc d’exclusió social i amb col·lectius amb dificultats especials (aturats majors de 45 anys, dones, joves i altres).
 • Experiència impartint tallers de competències transversals i dinamitzant un espai de recerca de recerca de feina o club de feina.
 • Experiència en projectes d’intermediació laboral entre empreses i persones en recerca de feina.
 • Valorable formació específica en intervenció social i processos d’inserció sociolaboral.
 • Domini TIC (internet, office i similars)
 • Nivell C de català
 • Disposar de vehicle i estar disposat/a a realitzar desplaçament per tota la comarca per prestar el servei.
Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, fins el 24 de març de 2017, a les 14.00 hores

Temari específic del lloc de treball:

Tema 9. Model de competències transversals d’inserció laboral
Tema 10. Itineraris personals d’inserció laboral

a)Entrevista personal (10 punts)

El Tribunal realitzarà l’entrevista, que consistirà en contestar cinc preguntes formulades pel Tribunal i relacionades amb les funcions i el lloc de treball a realitzar corresponent a les següents matèries:

 • Model de competències transversals d’inserció laboral
 • Itineraris personals d’inserció laboral

Cadascuna de les preguntes tindrà una puntuació de 2 punts i serà necessari assolir un mínim de 5 punts per passar aquesta prova.

La valoració de l’entrevista serà de 0 a 10 punt, i per superar-la caldrà obtenir un 5.

L’entrevista és de caràcter obligatori i la no assistència comporta quedar exclòs del procés selectiu.

Dia de realització de les proves de selecció

El procés de selecció tindrà lloc el dia 30 de març a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.