Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oferta de treball d'educador/a social al Consell Comarcal

Imatge
 
Oferta de treball d'educador/a social al Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha de cobrir de forma immediata el següent lloc de treball:

LLOC: Educador/a social
CATEGORIA: A2
TIPUS DE CONTRACTE: temporal - interinitat
JORNADA: 18.45 hores setmanals
PROCEDIMENT DE SELECCIO: Concurs de mèrits i entrevista personal
TITULACIÓ MINIMA EXIGIDA: Grau o Diplomatura en Educació Social o la corresponent habilitació professional

Es valorarà:

Antiguitat (màxim  4  punts):

a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que es convoca , a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a més, un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

Formació i perfeccionament (màxim 4 punts):

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters i postgraus.
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

  • Jornades de fins a 9 hores 0,05 punts
  • De deu a dinou hores 0,15 punts
  • De vint a trenta-nou hores 0,25 punts
  • A partir de quaranta hores 0,35 punts

En cas que s’acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa d’informàtica, només es valorarà el de l’última edició.

Entrevista (màxim  2 punts):

La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i projectes desenvolupats. La comissió de valoració es reserva la possibilitat d’entrevistar únicament els/les cinc aspirants amb millor puntuació de mèrits.

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud per participar en la selecció al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre) o bé per mitjans electrònics amb certificat digital al web www.baixebre.cat – SEU ELECTRÒNICA – INSTÀNCIA GENÈRICA

Caldrà que adjuntin ELS SEGÜENTS DOCUMENTS:

  • Còpia del DNI
  • Permís de conduir vehicles de la classe B
  • Còpia titulació exigida a la convocatòria
  • Curriculum vitae
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

No es valoraran els mèrits que no estiguin acreditats documentalment.

DATA LÍMIT PER PRESENTAR SOL·LICITUDS: 29 de juny de 2018 a les 15.00 hores