Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Bases que han de regir la convocatòria del XI Premi Solidaritat atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

Bases que han de regir la convocatòria del XI Premi Solidaritat atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre
Departament: 
Àrea de Seveis a les Persones
Termini de presentació: 
31/10/2016
Beneficiaris: 

Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any 2016.

Documentació a aportar: 

La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres.

El termini per a la presentació de les sol•licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria.

Les entitats que presentin sol•licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de presentar la següent documentació:

- Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
- Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
- Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
- Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
- Descripció del projecte (màxim 6 folis)

En el moment de la sol•licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2016, també s’aportarà la següent documentació:

- Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
- Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol•licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte.
La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases dels Premi i la
decisió del Jurat.