Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2015/2016

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2015/2016
Departament: 
Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/05/2015
Beneficiaris: 

Pot sol•licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2015/2016.
b) Presentar la sol•licitud i la documentació de l’article 3 en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria. La sol•licitud de l’ajut pot ser presentada pel tutor legal o qui tingui la guarda de l’alumne.
c) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït, d’acord amb del Decret 160/96, de 14 de maig.
d) Fer ús del servei de menjador escolar.
e) No assistir a un centre acollit a la jornada continuada de classe en horari matinal.
f) No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria les famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindar següent, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar:
Membres computables de la unitat familiar Llindar màxim per accedir a la convocatòria
Unitats familiars de 2 membres 13.451,60 €
Unitats familiars de 3 membres 14.951,60 €
Unitats familiars de 4 membres 16.451,60 €
Unitats familiars de 5 membres 17.951,60 €
Unitats familiars de 6 membres 19.451,60 €
Unitats familiars de 7 membres 20.951,60 €
Unitats familiars de 8 membres 22.451,60 €
Unitats familiars de 9 membres 23.951,60 €

g) No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
h) No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis en metàl•lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol•licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.

Documentació a aportar: 

Documentació obligatòria

a) Model normalitzat de sol•licitud (annex 1) degudament complimentat pel representant legal de l’alumne/a.

La presentació de la sol•licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre o el Departament d’Ensenyament puguin sol•licitar les següents dades relatives a la renda, patrimoni familiar i convivència:
- Dades relatives a la renda i patrimoni: a l’apartat d’autorització, caldrà declarar tots els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili amb el nom, cognoms, NIF/NIE dels majors de 14 anys i signatura de cadascun dels membres (en el cas dels menors de 18 anys haurà de signar el representant legal).

- Dades relatives a la convivència: el Consell Comarcal obtindrà aquestes dades de l’EACAT, a través de la Via Oberta.

Quan es detecti una errada substancial en la consulta de les dades de convivència de la unitat familiar, el Consell Comarcal podrà requerir la presentació del certificat de convivència expedit per l’ajuntament corresponent.

En el cas en què no es pugui expedir aquest certificat per no estar l’habitatge legalitzat o per qualsevol altra circumstància, es podrà presentar, en substitució, un informe del professional de l’àmbit social de referència on es detallin noms i cognoms dels membres de la unitat de convivència, dates de naixement i NIF/NIE de cadascun d’ells. En aquests casos, els Serveis Socials podran comprovar la veracitat de les dades proporcionades.
Altres consideracions

- Si sol•licita l’ajut més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès.
- En el cas d’alumnes que acreditin la convivència en custòdia compartida amb els seus progenitors, hauran de presentar dues sol•licituds indicant el nombre de dies que l’alumne conviu amb cada progenitor.
b) Fotocòpia del NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres de la unitat de convivència o, en el cas de no disposar-ne, el certificat de naixement o llibre de família. En el cas dels membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol•licitud.
c) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.

Documentació no obligatòria

Totes les famílies que compleixin amb els requisits especificats en l’article 2 i que acreditin, mitjançant els documents oficials especificats a continuació, alguna de les circumstàncies següents, seran objecte de puntuació complementària.

Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar (vegeu article 5.2.)
a) Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de família nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.
b) Família monoparental –quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es farà mitjançant el títol de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el moment de la seva presentació.
c) Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
d) Discapacitat de l’alumne o alumna o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònoms.
e) Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Els Serveis Territorials comunicaran aquesta circumstància al Consell Comarcal quan així es produeixi.
f) Distància de més de 3km des del domicili on resideix l’alumne al centre escolar i per la durada del desplaçament superior a 25 minuts. S’acreditarà mitjançant certificat de distància emès per l’ajuntament corresponent.
Valoració per part dels serveis socials per necessitat social greu (vegeu article 5.3.)

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol•licitud indicant per quins serveis socials són ateses.