Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Compactació, baixes i justificació ajut de menjador

Imatge
 
Compactació, baixes i justificació ajut de menjador
Més informació

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre: ensenyament@baixebre.cat.

Compactació dels ajuts

L ́alumne beneficiari podrà compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació excepcional de compactació s’haurà de distribuir, en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a a febrer), sense fer cap tipus d'excepció.

El responsable de la gestió del menjador escolar, de conformitat amb el sol·licitant de l’ajut i la direcció del centre, podrà sol·lictar la compactació en un termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació i fixarà els dies de la setmana en què aquests alumnes podran fer ús del servei. 

No es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al sistema inicial d’ús diari. Els dies establerts a la sol·licitud de compactació, si l’alumne no assisteix al menjador escolar, no seran recuperables i, per tant, aquestes absències s’hauran de reflectir a la justificació mensual.

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

 

Justificació

La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de gestió del menjador i, en el seu detriment, la direcció del centre. Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica.  

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

 

Baixes: renúncies, absències i trasllats de beca

Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

 

Revisió de l'ajut

Per descarregar la sol·licitud de revisió de l'ajut, cliqueu aquí