Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2021

Imatge
 
Pressupost comarcal 2021
Pressupost

El pressupost comarcal per a l'exercici del 2021 aposta per la contenció de la despesa i fruit d'aquesta moderació es garanteix la prestació dels serveis a les persones que realitza el Consell Comarcal per delegació de competències de la Generalitat i els ajuntaments. Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat per a 2021 és de 19.887.912,99 euros (Consell Comarcal i Baix Ebre Innova), tant pel que fa als ingressos com a les despeses, un 10,18% superior al del 2020. Es tracta d'un pressupost equilibrat, que compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

Un pressupost que pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la comarca, sobretot en aquesta situació de pandèmia que travessem; a l'impuls de polítiques socials per contribuir a l'equitat i la justícia social; a l'impuls de polítiques que redueixen l'impacte del canvi climàtic i a la dinamització econòmica del Baix Ebre.

La partida més important del capítol d'ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents, que correspon a la prestació dels serveis transferits, principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments, que puja un total de 17.805.569,29 euros, amb un increment del 6,55 % respecte de l'any anterior. En aquest capítol s'inclou el contracte programa de serveis socials, els programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'addenda del departament d'Ensenyament, així com l'aportació dels ajuntaments pel servei de residus.

Pel que fa a les transferències de capital registren un increment del 62,29% i pugen un total d'1.472.539,70 euros, entre les actuacions previstes hi ha la millora de les estacions depuradores d'aigües residuals, els convenis de sanejament amb l'Agència Catalana de l'Aigua i els convenis amb la Diputació de Tarragona per diverses inversions.

En relació amb les despeses, les corrents amb una partida de 10.865.485,43 euros, la qual cosa significa un increment del 6,50% i les de personal (6.003.271,48 euros), amb un augment de l'1,41%, són les més importants. El pressupost inclou una partida de fons de contingència de 75.000 euros per tal de fer front a l'increment salarial del 0,9% que correspon als empleats públics per la congelació salarial entre els anys 2009 i 2015.

Quant a les inversions previstes en el pressupost del 2021 són d'1.847.483,70, un 63,99% superiors a les del 2020. La millora de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) amb un cost de 699.949,88 euros és la principal actuació prevista per l'any que ve, així com la remodelació de l'EDAR de Tivenys i el projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Ametlla de Mar-Almadrava. La modernització de les depuradores és una necessitat per assegurar el futur de les pròximes generacions i del medi ambient i aconseguir d'aquesta manera un desenvolupament sostenible i durador.

També el 2021 s'executarà la millora de l'eficiència energètica de l'edifici comarcal, una actuació que es finançarà amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Actualment, al sostre del Consell hi ha instal·lades plaques solars (que produeixen 6 MW/hora anuals), una instal·lació fotovoltaica que s'adequarà per optimitzar-ne l'eficiència. També es renovarà el sistema de climatització de l'edifici; es substituiran els punts de llum que encara no s'hagin canviat per plafons LED; es milloraran els tancaments exteriors per millorar-ne l'estanquitat i s'incorporaran cisternes de doble descàrrega per l'estalvi d'aigua. En definitiva, tot un conjunt d'actuacions per assolir un model energètic que redueixi les emissions contaminants, una actuació especialment necessària en un territori vulnerable i greument amenaçat per l'impacte del canvi climàtic.

La promoció del turisme a la comarca és una altra de les línies d'actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre i, en aquest sentit, es continuarà invertint a la Via Verda de la Val de Zafán. Concretament, s'instal·larà enllumenat al tram comprès entre Tortosa i Roquetes, una actuació pressupostada en 184.910 euros.

Finalment, el capítol d'inversions inclou altres actuacions menors com la construcció i adequació d'un espai multiús per a la brigada comarcal (45.000 euros), l'adequació de pisos socials a Camarles (20.000 euros), l'asfaltat de la Via Verda (15.000 euros) i altres inversions en equipaments turístics (60.000 euros).

D'altra banda, en l'àmbit de l'educació es continuarà gestionant el servei de transport escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador, els ajuts per a l'adquisició de llibres escolars, així com la gestió dels menjadors de les escoles de la Mercè i Remolins de Tortosa.

Pel que fa a l'àmbit de serveis a les persones, a més dels serveis dels equips bàsics es seguirà prestant el servei d'ajuda a domicili, el transport adaptat, l'atenció a la immigració, les urgències socials, el tiquet fresc, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Atenció Socioeducativa (SIS). En Infància, els equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) continuaran prestant els mateixos serveis, així com la Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d'Integració en Famílies Extenses (SIFE).

El foment de l'ocupació és una de les prioritats del Consell i, en aquest sentit, el pressupost inclou transferències per import d'1.641.462,75 euros, lleugerament superior al del 2020 (1.512.375 euros) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes: 7 Comarques, Treball i Formació, Garantia Juvenil, Ubica't, 30 Plus i el pla de reactivació.

Quant a les polítiques de joventut el pressupost del 2021 manté les funcions relacionades amb el control i inspecció d'albergs i contempla recursos suficients per vetllar pel compliment de la normativa en activitats d'educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de joventut i el desenvolupament de programes de suport a l'ocupació juvenil.

En relació amb la gestió i tractament de residus, competències que els ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost contempla una despesa de 5.356.453,37, un servei que s'encareix per l'increment del cànon sobre els residus fixat per l'Agència de Residus de Catalunya i per la gestió externa d'una part de la fracció resta. En matèria de salubritat es destinaran 187.746,80 euros per dur a terme el servei de control de mosquit i mosca negra, així com de desratització. Aquesta despesa està totalment finançada pels municipis de la comarca del Baix Ebre.

Pel que fa al pressupost de la societat mercantil Baix Ebre Innova serà de 162.075,31 euros. Aquesta societat presta el servei públic de viver d'empreses i centre de negocis i la formació ocupacional. Pel que fa als ingressos d'explotació estan constituïts pel lloguer de les naus, despatxos, domiciliacions empresarials, així com les transferències del departament de Treball per la realització de cursos i altres accions formatives. Atès que els ingressos d'explotació cobreixen les despeses previstes per la gestió de tots ells, està previst que la societat mercantil pugui funcionar econòmicament de manera autònoma.

En conclusió, el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2021 és un pressupost de contenció de la despesa, que garanteix la prestació de serveis a les persones, i que pretén equilibrar la balança econòmica amb les aportacions d'altres administracions, així com minimitzar l'impacte de la crisi de la Covid-19 entre la ciutadania del Baix Ebre. Les actuacions d'àmbit social i el foment de l'ocupació, especialment a través el turisme i la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat, són les prioritats.