Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2022

Pressupost comarcal 2022
Pressupost
Representació gràfica

Consulta la representació gràfica del pressupost comarcal d'ingressos i de despeses del 2022

Consulta la representació gràfica del pressupost d'ingressos i despeses del 2021

El pressupost comarcal per a l'exercici del 2022 està marcat per les polítiques socials que milloren la qualitat de vida de les persones i la dinamització econòmica de la comarca en respecte pel medi ambient. Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat per a 2022 és de 21.719.190,74 euros (Consell Comarcal i Baix Ebre Innova), tant pel que fa als ingressos com a les despeses, un 9,21% superior al del 2021. Es tracta d’un pressupost expansiu i equilibrat, que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

I a aquesta xifra cal afegir el pressupost del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO), organisme adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb un pressupost de 197.500,91 euros, de manera que el pressupost comarcal puja a 21,9 milions d’euros.

Un pressupost que pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la comarca; que activa els recursos necessaris perquè el Baix Ebre pugui fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària; que impulsa polítiques socials per contribuir a l’equitat i la justícia social; que promou polítiques que redueixen l’impacte del canvi climàtic i garanteixen l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats en l’Agenda 2030 i promou la dinamització econòmica del Baix Ebre.

La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents, que correspon a la prestació dels serveis transferits, principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments, que puja un total de 18.462.900,18 euros, amb un increment del 4,30 % respecte de l’any anterior. En aquest capítol s’inclou el contracte programa de serveis socials, els programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, el fons de cooperació de la direcció general de l’Administració Local, l’addenda del departament d’Ensenyament, així com l’aportació dels ajuntaments pel servei de residus.

Pel que fa a les transferències de capital registren un increment del 55,86% i pugen un total de 2.295.172,50 euros, entre les actuacions previstes hi ha la millora de les estacions depuradores d’aigües residuals, els convenis de sanejament amb l’Agència Catalana de l’Aigua i els convenis amb la Diputació de Tarragona i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) per inversions a la via verda.

En relació amb les despeses, les corrents amb una partida d’11.240.839,18 euros, la qual cosa significa un increment del 4,30% i les de personal (6.204.200,55), amb un augment del 4,60%, són les més importants. Aquest increment de les despeses de personal és conseqüència de la valoració de llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre, un treball realitzat per definir amb precisió el valor afegit relatiu que aporta cada lloc de treball per a la consecució dels objectius estratègics d’aquesta administració. Una valoració de llocs de treball que ha comportat una actualització salarial, que ha estat pactada amb els representants dels treballadors i que suposa un increment de les despeses de personal de 306.495,85 euros.

Quant a les inversions previstes en el pressupost del 2022 són de 2.866.172,50, un 55,14% superiors a les del 2021. La remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Tivenys, amb una inversió d’1.110.497,39 euros; l’execució de les obres de sanejament a Vinallop amb un cost de 557.171,60 euros i la millora de les EDAR amb una partida de 481.503,51 euros signifiquen les principals inversions. La modernització de les depuradores és una necessitat per assegurar el futur de les pròximes generacions i del medi ambient i aconseguir d’aquesta manera un desenvolupament sostenible i durador.

També el 2022 s’executarà la millora de l’eficiència energètica  i es faran obres a l’edifici comarcal, una actuació que es finançarà amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb un pressupost de 500.000 euros. Actualment, al sostre del Consell hi ha instal·lades plaques solars (que produeixen 6 MW/hora anuals), una instal·lació fotovoltaica que s’adequarà per optimitzar-ne l’eficiència. També es renovarà el sistema de climatització de l’edifici; es substituiran els punts de llum que encara no s’hagin canviat per plafons LED; es milloraran els tancaments exteriors per millorar-ne l’estanquitat i s’incorporaran cisternes de doble descàrrega per l’estalvi d’aigua. En definitiva, tot un conjunt d’actuacions per assolir un model energètic que redueixi les emissions contaminants, una actuació especialment necessària en un territori vulnerable i greument amenaçat per l’impacte del canvi climàtic.

La promoció del turisme a la comarca és una altra de les línies d’actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre i, en aquest sentit, es continuarà invertint al Camí Natural la Via Verda de la Val de Zafán, un actiu turístic que anualment atreu més de 300.000 usuaris. Així, l’exercici 2022 es destinaran 121.000 euros a l’asfaltat de diversos trams de la via verda. També en l’apartat de les inversions, en matèria de turisme, es destinaran 60.000 euros a equipaments.

Finalment, el capítol d’inversions inclou altres actuacions menors com el projecte de remodelació de l’emissari submarí de l’Ametlla de Mar, la compra d’equips informàtics i mobiliari.

D’altra banda, en l’àmbit de l’educació es continuarà gestionant el servei de transport escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador, els ajuts per a l’adquisició de llibres escolars, així com la gestió dels menjadors de les escoles de la Mercè i Remolins de Tortosa.

Pel que fa a l’àmbit de serveis a les persones, a més dels serveis dels equips bàsics es seguirà prestant el servei d’ajuda a domicili, el transport adaptat, l’atenció a la immigració, les urgències socials, el tiquet fresc, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’Atenció Socioeducativa (SIS) i el programa Sostre 360. En Infància, els equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) continuaran prestant els mateixos serveis, així com la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d’Integració en Famílies Extenses (SIFE).

El foment de l’ocupació és una de les prioritats del Consell i, en aquest sentit, el pressupost inclou transferències per import d’1.312.183,81 euros del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes: 7 Comarques, Treball i Formació, Garantia Juvenil, Ubica’t i 30 Plus.

En matèria de joventut el pressupost del 2022 manté les funcions relacionades amb el control i inspecció d’albergs i contempla recursos suficients per vetllar pel compliment de la normativa en activitats d’educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de joventut i el desenvolupament de programes de suport a l’ocupació juvenil.

Quant a la gestió i tractament de residus, competències que els ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost contempla una despesa de 5.431.410,07 euros. Pel que fa a salubritat es destinaran 188.249,37 euros per dur a terme el servei de control de mosquit i mosca negra, així com de desratització.  Aquesta despesa està totalment finançada pels municipis de la comarca del Baix Ebre.

Pel que fa al pressupost de la societat mercantil Baix Ebre Innova serà de 237.568,06 euros. Aquesta societat presta el servei públic de viver d’empreses i centre de negocis i la formació ocupacional. Pel que fa als ingressos d’explotació estan constituïts pel lloguer de les naus, despatxos, domiciliacions empresarials, així com les transferències del departament de Treball per la realització de cursos i altres accions formatives.

Finalment, el pressupost comarcal incorpora el pressupost del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO), un organisme adscrit, que l’exercici del 2022 puja un total de 197.500,91 euros.

En conclusió, el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2022 és un pressupost expansiu, que garanteix la prestació de serveis a les persones i pretén equilibrar la balança econòmica amb les aportacions d’altres administracions. Les actuacions d’àmbit social, enfortir i fer més resilient el teixit empresarial, potenciar el turisme sostenible i els productes agroalimentaris de quilòmetre zero i el foment de l’ocupació de qualitat i la professionalització i formació són les prioritats del govern comarcal.