Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Bonificacions a la contractació

Imatge
 
Bonificacions a la contractació
Si sou empresari aquesta informació us pot ser molt útil !!!

Coneixeu els avantatges econòmics que podeu obtenir a través del programa de la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió europea per reduir l'atur juvenil que ofereix incentius per a la contractació a les empreses que contractin joves, acumulables i compatibles amb els programes, ajuts i subvencions del SOC.

 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

 • 300 € de bonificació en l'aportació empresarial a la Seguretat Social durant 6 mesos.

Si el contracte és a temps parcial, 225 € quan la jornada de treball sigui almenys equivalent al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet, i 150 € quan la jornada de treball sigui almenys equivalent al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet. Aquesta bonificació és compatible amb la resta d'incentius a la contractació.

 • Exempció de cotització empresarial dels primers 500 euros.

De la base de cotització corresponent a contingències comunes durant 24 mesos per a contractació a temps complet. Quan el contracte se celebri a temps parcial, aquesta quantia es reduirà en proporció al percentatge en què disminueixi la jornada de treball, que no podrà ser inferior al 50% de la jornada d'un treballador a temps complet. En el cas d'empreses amb menys de 10 treballadors la mesura es prolongarà durant 12 mesos més, quedant exempts durant aquest últim període de l'aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia que correspongui en cas de temps parcial. Aquesta bonificació és compatible amb la "tarifa jove", sempre que l'import mensual a cotitzar per l'empresa no sigui negatiu. (Es pot generar un excedent en la cotització del nou treballador que l'empresa podrà aplicar per reduir la cotització d'un altre treballador).

 • Requisits:
 1. Contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil.
 2. Mantenir el nivell d'ocupació indefinit i el nivell d'ocupació total.
 3. Mantenir l'ocupació del treballador durant el període que es gaudeix de l'incentiu (per l'exempció de la cotització) i mantenir l'ocupació del treballador durant, almenys, 6 mesos des de l'inici del contracte.

 

CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE

 • 100% de reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Per contingències comunes i per accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional si la plantilla de l'empresa és inferior a 250 treballadors, i 75% si la plantilla és igual o superior.

 • 100% de reducció de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social.

Durant la vigència del contracte.

 • 1.500 €/any o 1.800 €/any de reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social durant 3 anys.

En el cas de les dones, si el contracte per a la formació i l'aprenentatge es transforma en indefinit a la finalització de la durada inicial o prorrogada.

 • Finançament dels costos de formació.

A través de bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. La quantia màxima serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic (presencial o a distància) per un nombre d'hores equivalent al 25% de la jornada durant el primer any, i del 15% de la jornada el segon i tercer any. Bonificació addicional derivada de la tutorització, amb una quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.

 • Requisits:
 1. Contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil majors de 16 anys i menors de 25 (menors de 30 fins que la taxa d'atur es situï per sota del 15%).
 2. Que els joves no disposin de la qualificació professional requerida per concertar el contracte de pràctiques.

 

CONTRACTE DE PRÀCTIQUES

 • 100% de bonificació i reducció en les qüotes empresarials a la Seguretat Social.

50% de bonificació a les cotitzacions de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes per contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil, addicional al 50% de reducció per estar inscrit a l'Oficina de Treball com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO). 25% de bonificació de les cotitzacions de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, addicional al 75% de reducció per aquest concepte que preveu el contracte en pràctiques si es contracta un treballador que estigui realitzant pràctiques no laborals.

 • Requisits:
 1. Contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil titulats universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o amb certificats de professionalitat.
 2. El contracte no podrà ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys.
 3. El contracte pot ser a jornada completa o parcial.
 4. La retribució serà fixada segons el conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que pugui ser inferior al 60% o al 75% durant el primer o el segon any de vigència del contracte respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que desenvolupi el mateix treball o equivalent.

 

CONTRACTE A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA

 • 100% de reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social.

Per contingències comunes per a empreses de menys de 250 treballadors i 75% per a la resta durant un màxim de 12 mesos (prorrogables a 12 mesos més si el treballador continua compatibilitzant treball i formació, o l'hagi cursat en els 6 mesos previs a la finalització del període dels 12 primers mesos).

 • Requisits:
 1. Contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil.
 2. La formació pot ser en TIC o Idiomes (mínim 90 hores anuals).
 3. Qualsevol altra formació (que no sigui en TIC o Idiomes) ha de ser acreditable, oficial o promoguda pels serveis públics d'ocupació.
 4. La formació s'ha de compatibilitzar amb l'ocupació o justificar haver-ho fet en els 6 mesos previs al contracte.
 5. La contractació pot ser indefinida o de duració determinada.
 6. La jornada pot ser a temps parcial, sempre que no sigui superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable.
 7. Mantenir el nivell d'ocupació total.

Des del Consell Comarcal del Baix Ebre us informem i assessorem de manera personal. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.