Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor

Imatge
 
Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor
Com contactar?

Personament a les nostres oficines:

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor. Consell Comarcal del Baix Ebre. C/Barcelona, 152. Horari: Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores (a excepció dels dijous). Us recomanem que demaneu cita prèvia via telèfon o correu.

Per telèfon:

977445308

Per correu electrònic:

consum@baixebre.cat

Documents relacionats
Ets un afectat de les clàusules sòl?

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Baix Ebre et dóna tot un seguit de consells per reclamar-ne la retroactivitat. Clica aquí.

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor és un servei gratuït que us facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores.

Què és?

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix suport i atenció als ciutadans de la comarca que presenten dubtes, queixes o inquietuds sobre un producte o servei irregular.

És un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que us facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores i usuàries.

 

Serveis que oferim?

  • Informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum. Drets i deures, consultes plantejades.
  • Recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions mitjançant procediments gratuïts i eficaços: mediació i arbitratge.
  • Educar per al consum a les escoles i fomentar el consum responsable.
  • Formar als adults en temes de consum: xerrades, col·loquis, edició i distribució d’opuscles informatius.
  • Col·laborar amb els establiments comercials i de serveis: informació dels seus drets i de les seves obligacions en matèria de consum.

 

Quan cal posar una queixa, una reclamació o una denúncia?

Queixa
Amb una queixa poses en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l’establiment afectat perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.

Reclamació
Amb una reclamació pots obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge,  la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Denúncia
Amb una denúncia poses en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals. Per fer aquesta tramitació també pots demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

 

Què fer per presentar una queixa, reclamació o denúncia?

En primer lloc, el consumidor haurà de reclamar davant de l’empresa.

Com?

Demanant els fulls oficials de queixa/reclamació i denúncia en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita. 

Si es tracta d’un servei bàsic o de tracte continuat (per exemple: telèfon, aigua, llum, gas...) es pot fer també mitjançant un correu electrònic o trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client. 

En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.

En segon lloc, si no reps una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, pots presentar una queixa/reclamació/denúncia a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC):

  • Per correu postal o personalment, aportant el full de reclamació/denúncia.

Recorda que en l’escrit de queixa, reclamació o denúncia cal tenir en compte:

És molt important que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte, correu electrònic, etc.) i les de l’empresa reclamada.

Cal fer una descripció clara i concisa dels fets que han donat lloc a la reclamació o denúncia.

És imprescindible que especifiqueu què és exactament el que demaneu (pretensions): reparació d’un producte o servei, canvi d’un producte, devolució d’alguna quantitat…

Tota reclamació o denúncia ha d’anar acompanyada de la documentació que acrediti els fets (factures, tiquet, rebut, contractes, publicitat…).

Sempre ha de fer la reclamació/queixa o denúncia el titular de la factura o contracte del servei

  • A  través d'aquest web emplenant aquest FORMULARI.

En l’escrit de queixa, reclamació o denúncia cal que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte,etc.) i les de l’empresa, que hi exposis els fets, concretis clarament la teva petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (justificant acreditatiu de la reclamació presentada davant l’empresa, factura, tiquet, publicitat, pressupost...).

 

Què farà l’Administració amb aquest escrit?

L’Administració, que el rebi, iniciarà les actuacions que cregui oportunes, tenint en compte la petició de la persona reclamant o aquelles que estimi adequades per l’interès general.

Així mateix, l’Administració  que gestioni aquest full us ha d’informar de la situació de les vostres dades i de la forma en què podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 

 

Enllaços relacionats