Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Lloguer d’habitatges - joves fins a 35 anys

Imatge
 
Lloguer d’habitatges - joves fins a 35 anys

 L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa.  L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.


Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús

Persones joves fins a 35 anys. 

Podeu consultar les preguntes freqüents en el aquest enllaç

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 23 de març de 2023 a les 9 hores i finalitza el dia 5 d'abril de 2023.

On presentar la sol·licitud? 
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
  • Descarrega la sol·licitud amb formulari PDF
 • Telemàticament
Requisits:
 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 35 anys, inclosos, o menys en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.725,79 €).
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
 6. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 7. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
  • Import de lloguer d'habitatge:
   Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
   Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   Demarcació de Girona: 650 euros.
   Demarcació de Lleida: 600 euros
   Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   Les Terres de l’Ebre, 600 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Excepte en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

 • En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
Demarcació de Girona: 350 euros.
Demarcació de Tarragona: 300 euros.
Demarcació de Lleida: 300 euros.
Les Terres de l'Ebre: 300 euros

  6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

  7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

  8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud en què consti els conceptes següents: identificació de la persona pagadora, identificació de la persona beneficiària del pagament i mensulaitat corresponent.

  9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 42/2022, de 18 de gener, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

  10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Import de la subvenció:
 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2023 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2023, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 €.
Reconeixement de la subvenció
 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions. El sol·licitant queda obligat a comunicar-ho en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte.
 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponabilitats de les dotacions pressupostàries de la convocatòria corresponent. També a la comprovació, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que la persona beneficiària està al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió. 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.

>>> Descarregar document amb dades on voleu cobrar la subvenció i té que anar signat per vosaltres (el sol·licitant) i segellat pel banc