Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Recursos Humans

Imatge
 
Recursos Humans
 
Personal del Consell Comarcal del Baix Ebre

Consulta la plantilla d'empleats públics per al 2024 i les retribucions:

Relació de llocs de treball , plantilla orgànica comarcal i retribucions brutes anuals

Acord de ple del 24 de novembre de 2023 de la relació de llocs de treball amb valoració

 

Convocatòries de personal

Consulta totes les convocatòries de personal i el procés selectiu de cadascuna d'elles.

 

Càrrecs de confiança (personal eventual)

Gerència: Neus Guiu Cervelló. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003). Té un Postgrau en Comunicació Política per l'ICPS (2004) i un de Cooperació Internacional per la URV (2008). Des del 2006 ha treballat a la Coordinació territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, impulsant i assessorant en polítiques de joventut els municipis ebrencs. Del 2003 al 2011 va ser regidora de l'Ajuntament de Flix.

Consulta les funcions de la gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre en aquest enllaç.

Sou brut: 48.338,81 euros anuals. Nomenament 

Cap de Premsa: Mon Rodríguez Arasa. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra el 2011. Ha desenvolupat la major part de la seua trajectòria professional en l'entorn de la comunicació, publicitat i tecnologies digitals. Ha treballat com a Cap d’Operacions Publicitàries i Cap d’Editors Publicitaris a nivell Espanyol per a l’empresa ADman Media i, en la seua última etapa, ha estat la Directora de Projectes Tecnològics a Europa i Llatinoamèrica per a la multinacional illumin.
 

Funcions: 

  • Assessorar i supervisar la producció de publicacions i altres materials elaborats per les diferents àrees de la corporació: procés d'edició i preimpressió, aplicació de la imatge corporativa, elaboració de materials de difusió de cartells, tríptics, audiovisuals, etc.
  • Organitza i gestiona la publicitat de les publicacions i altres materials elaborats des de la corporació als mitjans de comunicació corresponents.
  • Elaborar i difondre materials d'actualització periòdica sobre les diferents activitats que es desenvolupen des del Consell comarcal: recercar la informació d'interès comarcal, actualitzar la pàgina web del Consell comarcal.
  • Organitzar i filtrar la informació de l'interior a l'exterior i viceversa, estant en contacte constant amb el personal i els agents externs implicats: elaborar els reculls de premsa, organitzar rodes de premsa, atendre les demandes dels mitjans de comunicació i els informa dels actes i activitats que es realitzen des del Consell Comarcal, etc.
  • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
  • Gestió dels perfils del Consell Comarcal del Baix Ebre a les xarxes socials.
  • Altres tasques puntuals que pot encarregar el seu superior jeràrquic, dins les pròpies de la categoria laboral.

Sou brut: 31.012,97 euros anuals. Resolució de nomenament.

Assessor de viceprediències: Sebastian Francisco Castanyeda Ramos. Funcions d'assessorament a la Vicepresidència Primera i Tercera. Nomentament.
Sou brut: 35.000,00 euros anuals

 

Altres

* El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre no ha acordat cap tipus d'assignació econòmica destinada als diferents grups comarcals i, en conseqüència, no es realitza cap abonament per aquest concepte.