Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Conveni Diputació de Tarragona

Imatge
 
Conveni Diputació de Tarragona
Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consell Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2020-2023

 

Programa social Baix Ebre 2023
Aquest programa forma part de l'actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre pel que fa a les competències de serveis socials que li corresponen, així com a la voluntat d'ampliar el seu àmbit d'acció per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, les quals cal afrontar des dels ens locals, pel fet de la proximitat al ciutadà.

S'han desenvolupat les actuacions següents:

 • Ajuts per a l'adquisició de llibres i de material de text curricular de 2n cicle d’educació infantil
 • Ajuts a les escoles bressol 
 • Ajuts targeta solidària (necessitats bàsiques)

  Difusió dels programes socials per tal que arribin a la ciutadania

 • Promoció dels consells consultius de les dones i de la gent gran

Promoció turística dels municipis de la comarca
Tenint en compte els diferents actius existents, s'han difós els actius turístics dels diferents municipis de la comarca, així com la comarca en el seu conjunt, com un tot, aprofitant les singularitats pròpies de cada municipi que formen tot un conjunt. Especialment, interessa la gestió mancomunada d'espais i rutes que comparteixen diferents municipis de la comarca.

S'han dut a terme actuacions de difusió dels actius turístics i culturals de la comarca mitjançant material promocional, a l'agenda comarcal, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, fires i activitats vinculades. També s'actua de manera permanent en el manteniment i la promoció de la via verda cicloturista i la gestió dels seus diferents espais. També s’ha dut a terme el manteniment del GR 92.

Gestió de serveis municipals de medi ambient de manera mancomunada
S'ha contractat personal per gestionar actuacions de sanejament i de residus amb la finalitat de millorar la salubritat dels equipaments públics municipals i comarcals; lluitar contra les plagues i efectuar un seguiment del compliment de la normativa pel que fa a la salubritat dels residus

Programa de promoció econòmica i foment de l'ocupació
Programa de suport a persones en situació de vulnerabilitat social per la seva manca d'ocupació. Gestió mancomunada d'actuacions orientades al foment de l'ocupació, per fer front als riscos d'exclusió social derivats de l'elevat índex d'atur existent al nostre país en general, i a la comarca del Baix Ebre, en particular. Actuacions de promoció de l'economia de la comarca, i en particular, del sector agroalimentari, amb la promoció econòmica dels productors i de la indústria agroalimentària, com a sector estratègic en el desenvolupament econòmic de la comarca. Difondre les actuacions i eines que tenen al seu abast els emprenedors. Assessorament per a Pymes i per a microempreses.

Assistència municipal en àmbit informàtic
Servei d'assistència municipal en la vessant informàtica:

 • Assessorament per a la informatització
 • Adeqüació sistemes a la Llei de Protecció de Dades
 • Instal.lació d'aplicatius corporatius
 • Registre de dominis i sol.licituds d'IP, etc.

Servei d'assistència i redacció de projectes tècnics

 • Elaboració d'informes de matèria urbanística
 • Redacció de projectes tècnics d'abast local
 • Suport en matèria urbanística als ajuntaments de la comarca
 • Elaboració d'informes de la ponència comarcal d'avaluació d'activitats
 • Suport en matèria ambiental
 • Suport en matèria de joventut 

 

Enllaços relacionats