Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Codi de conducta dels membres de la institució

Imatge
 
Codi de conducta dels membres de la institució

El codi de conducta dels alts càrrecs del Consell Comarcal del Baix Ebre dona compliment al mandat previst en l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest codi té dos objectius fonamentals:

  • Establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se'n deriven.
  • Determinar els principis de bon govern que han de servir per a fomentar una millor actuació dels ens locals.

El codi de conducta és aplicable als alts càrrecs del Consell Comarcal del Baix Ebre. Als efectes del codi tenen la condició d'alts càrrecs:

  • Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
  • Els titulars d'òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.
  • Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

>> Consulta l'acta del ple del 26 de maig de 2017 i l'aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs del Consell Comarcal del Baix Ebre aquí.