Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Política de qualitat de Baix Ebre Innova

Política de qualitat de Baix Ebre Innova

Baix Ebre Innova S.L és una empresa amb capital públic, participada íntegrament pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que té com a objecte el suport a les iniciatives empresarials, tant el naixement de les noves com la consolidació de les existent.

D'acord amb la formulació realitzada de la missió de Baix Ebre Innova S.L, la política de qualitat es basa fonamentalment en dos eixos: contribuir al benestar del ciutadans tot contribuint al desenvolupament social i econòmic del territori i al desenvolupament equilibrat d’aquest.

La gestió de la qualitat total és el principi bàsic de gestió del sistema de qualitat. On com a requisits generals els processos estan degudament documentats i disposen dels recursos necessaris assignats pels òrgans d’administració de la societat; tot això permet efectuar un seguiment i anàlisi per detectar-ne àrees de millora, realitzant així la millora contínua de forma progressiva. Alhora constitueix el marc per l’establiment dels objectius de l’organització i donant compliment als requisits legals i reglamentaris.

Per qualitat total entenem la satisfacció de les necessitats i expectatives dels destinataris de la nostra activitat, optimitzant els recursos emprats, en un marc que permeti el desenvolupament i la participació del conjunt de persones que integren l’organització, amb la generalització d’estils de treball motivadors que fomentin la millora contínua de les activitats, adquirint i manifestant els compromís dels compliments de tots els requisits legals.

La difusió de la política de qualitat entre el personal implicat i les parts interessades es realitza a través de l’aprovació en les reunions de constitució i planificació, mitjançant l’accés i la informació a la xarxa i web.Sobre el responsable de cada servei recau la responsabilitat d’impulsar aquest compromís, i sobre l’equip humà la d’entendre i aplicar la política de qualitat. És imprescindible el compromís de tots els professionals dels diferents departaments la millora contínua de la qualitat dels serveis. L’abast del sistema de gestió contempla els següents serveis: Cursos de Formació Ocupacional.