Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Subvencions comarcals 2023

Imatge
 
Subvencions comarcals 2023
Bases

Oberta fins al 23 d'abril la convocatòria de presentació de sol·licituds de subvenció d'interès general per entitats i particulars

 

Destinataris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria d'ajuts:

  •  Els particulars, individualment o agrupats, amb domicili a la comarca del Baix Ebre.
  • Els ens locals de la comarca del Baix Ebre fins a 1.000 habitants.
  • Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, amb domicili a la comarca del Baix Ebre o que realitzin activitats amb incidència a la comarca del Baix Ebre sempre que tinguin seu operativa a la comarca.
  • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes. Tots els membres de l'agrupació han de disposar de domicili a la comarca del Baix Ebre.

Presentació de sol·licituds

  • A la seu electrònica, cliqueu en aquest enllaç
  • Registre del Consell Comarcal (només particulars). De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores

Models 

A més de la sol·licitud heu d'adjuntar aquests formularis:

Termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria oberta fins al 23 d'abril de 2023.

Línies d'actuació de les subvencions: 

Línia A: ESPORT COL.LECTIU

Finalitat: suport a la participació en campionats de categoria estatal o internacional

Beneficiaris: Clubs i/entitats esportives inscrits en els Registres i/o federacions corresponents.

Despeses subvencionables:
- Desplaçaments
- Allotjament
- Material Esportiu
- Inscripcions

Import de la subvenció
- Per participació en campionats d'àmbit estatal: fins a 600,00 €
- Per participar en campionats d'àmbit internacional: fins a 900,00 €

Línia B: ESPORT INDIVIDUAL

Finalitat: Suport a la participació en campionats de categoria Nacional, estatal o internacional

Beneficiaris: Persones físiques inscrites en els Registres i/o federacions corresponents

Despeses subvencionables:
- Desplaçaments
- Allotjament
- Material Esportiu
- Inscripcions

Import de la subvenció:
- Per participació en campionats d'àmbit català: fins a 300,00 €
- Per participació en campionats d'àmbit estatal: fins a 500,00 €
- Per participar en campionats d'àmbit internacional: fins a 900,00 €

Línia C: ACTIVITATS ESPORTIVES

Finalitat: Suport a l'organització de proves, esdeveniments, campionats o altres modalitats competitives

Beneficiaris: Clubs o entitats esportives inscrits en els Registres i/o federacions corresponents que organitzen un esdeveniment esportiu.

Despeses subvencionables:
- Desplaçaments
- Allotjaments
- Material Esportiu
- Publicitat
- Assegurances
- Serveis sanitaris

Import de la subvenció:

- Activitats amb pressupost fins a 300,00 €: fins a un 90 %
- Activitats amb pressupost de 300,01 € fins a 600,00 €: fins a un 85 %
- Activitats amb pressupost de 600,01 € fins a 900,00 €: fins a un 80 %
- Activitats amb pressupost superior a 900,01 € : fins a un 75 %

Import màxim de subvenció: 1.000,00 €

Línia D: ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS

Finalitat: Suport al desenvolupament de projectes específics i diferenciats de contingut cultural i/o social.

Beneficiaris: Particulars o entitats inscrites en els Registres corresponents.

Despeses subvencionables

- Material imprescindible per al desenvolupament de l'activitat
- Publicitat
- Assegurances
- Serveis complementaris
- Personal propi o contractat

Import de la subvenció

- Activitats amb pressupost fins a 300,00 €: fins a un 90 %
- Activitats amb pressupost de 300,01 € fins a 600,00 €: fins a un 85 %
- Activitats amb pressupost de 600,01 € fins a 900,00 €: fins a un 80 %
- Activitats amb pressupost superior a 900,01 € : fins a un 75 %

Import màxim de subvenció

1.000,00 €

Línia E: EDICIÓ

Finalitat: Ajuts per a l'edició d'obres de contingut literari, científic i/o divulgatiu que siguin inèdites

Beneficiaris: Persones físiques empadronades a la comarca del Baix Ebre o persones físiques originàries de la comarca del Baix Ebre.

Contingut: Continguts d'interès per a la comarca del Baix Ebre

Format: Les obres poden ser en edició en paper o en qualsevol format digital

Despeses subvencionables

- Despeses d'impressió, edició, divulgació
- Publicitat

Import de la subvenció

25 % de la despesa justificada

Límit de la subvenció

500,00 €