Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Programa Treball i Formació 2022 Ucraïna

Imatge
 
Programa Treball i Formació 2022 Ucraïna
Inscripció

900 800 046

Del 9/01 al 13/01

Duració del contracte

12 mesos

Convocatòria oberta fins dilluns 6 de febrer: 1 auxiliar administratiu/iva (jornada sencera) i 1 auxiliar administratiu/iva (mitja jornada)

LÍNIA UCRAÏNA:

5 participants

Lloc de treball:

  • 4 administratius/ves (1 persona 6 mesos a mitja jornada i 3 persones 12 mesos a jornada completa)
  • 1 tècnic/a administratiu/va (6 mesos mitja jornada)

a) Persones demandants d'ocupació no ocupades, provinents d'Ucraïna d'acord amb allò previst a l'Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de data 8 de març de 2022, a les quals se'ls hagi concedit la protecció temporal, d'acord amb la targeta d'identificació d'estranger o la resolució de concessió que indiqui que es tracta del permís de protecció temporal.

Aquests requisits s'hauran de complir el dia immediatament anterior a l'inici de la contractació laboral.

Es prioritzaran les persones següents:

  • Persones amb familiars econòmicament a càrrec que convisquin a Catalunya en el mateix domicili, en especial si els familiars estan en situació de diversitat funcional i/o si la persona es troba en situació de monoparentalitat, ja sigui per absència d'un progenitor/a o bé com a conseqüència de la transnacionalitat familiar.
  • Persones que estiguin allotjades en una família extensa o una família d'acollida, o persones que estiguin allotjades en habitatges oferts per la administracions públiques o la ciutadania.
  • Persones majors de 45 anys.
  • Dones que es trobin en alguna de les situacions següents: violència masclista, tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, o dones que exerceixen el treball sexual. 
  • Persones que es trobin en situació de discriminació per la seva condició sexual o identitat de gènere.
  • Persones amb diversitat funcional.

*Aquesta oferta correspon a la convocatòria  per a l'any 2022, resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol del programa Treball i Formació, de la línia DONA, regulat per l'ordre EMT/176/2021.