Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Preguntes freqüents formulades al servei jurídic del SIAD

Imatge
 
Preguntes freqüents formulades al servei jurídic del SIAD

DRET DE FAMÍLIA

1. Quina diferència hi ha entre separació i divorci?
2. De quines dos maneres pot aconseguir-se una sentència de separació o de divorci?
3. Te pots separar o divorciar notarialment?
4. Què és un conveni regulador?
5. Què és un pla de parentalitat?
6. Què és la pàtria potestat? 
7. Què és la guarda i custòdia?
8. Què és el règim de visites?

ALIMENTS

1. Què és la pensió d’aliments?
2. Com es calcula l’import de la pensió d’aliments?
3. Què són les despeses extraordinàries?

DOMICILI FAMILIAR

1. Qui es queda l’ús de la casa? 
2. Qui paga la hipoteca?
3. Què vol dir el règim de separació de béns?
4. A Catalunya quan et cases quin és el règim econòmic matrimonial que hi ha per llei?
5. Què és la prestació compensatòria?
6. He estat dedicada a la família o al negoci del meu cònjuge sense cobrar res o una quantitat simbòlica, no he pogut anar a treballar fora i gràcies a això la meva parella ha fet molt de patrimoni. Puc reclamar-li alguna cosa si em separo o divorcio?
7. Si em separo o divorcio, tinc dret a la pensió de viduïtat?

 

ALGUNES CREENCES INCERTES

 

 

DRET DE FAMÍLIA

1. Quina diferència hi ha entre separació i divorci?
La separació: Segueixes estant casada però no tens l’obligació de conviure. La separació no dissol el vincle matrimonial. No et pots tornar a casar. La separació pot ser de fet (sense sentència judicial) o judicial (amb sentència) El divorci: A través del divorci es dissol el vincle matrimonial i et pots tornar a casar. Només és possible el divorci si hi ha una sentència.

2. De quines dos maneres pot aconseguir-se una sentència de separació o de divorci?
Pots separar-te o divorciar-te a bones (mutu acord) o en cas de no haver-hi acord “a les dolentes”, és a dir, de forma contenciosa. En ambdós casos és obligatòria la defensa jurídica (advocada o advocat) i la representació processal amb procurador.

3. Te pots separar o divorciar notarialment?
Sí. Sempre que sigui de comú acord i sempre i quan no hi hagin fills/es menors d’edat o incapacitats. S’haurà d’anar acompanyat/a d’advocat/a

4. Què és un conveni regulador?
És un document efectuat de comú acord signat pels membres de la parella que es vol separar i/o divorciar i on es regulen els efectes de la seva separació, divorci o trencament de la parella de fet.

5. Què és un pla de parentalitat?
És un document que regula les relacions entre els progenitors i els fills, la forma d’educar-los i totes les qüestions relatives als menors.

6. Què és la pàtria potestat? 
Són tots els deures i obligacions que la llei concedeix al pares i mares pel fet mateix de ser-ho. És la capacitat de decidir i respondre pels fills/es.

7. Què és la guarda i custodia? 
És el fet de viure dia a dia, assistir i tenir cura del fill/a.

8. Què és el règim de visites?
Són les visites establertes per a que els fills/es i aquell/a progenitor/a en qui no estiguin puguin relacionar-se.

 

ALIMENTS

1. Què és la pensió d’aliments?
L’obligació que té el progenitor/a de pagar una quantitat determinada de diners per als fills/es per atendre les seves despeses ordinàries.

2. Què són les despeses extraordinàries?
Són les que són imprevisibles, necessàries i adequades als ingressos dels progenitors. Es pagaran al 50% i necessitaran de pacte previ (despeses extraescolars: classes d’anglès, piscina...etc)

3. Com es calcula l’import de la pensió d’aliments?
Es calcula tenint en compte dels ingressos dels progenitors/res i de les necessitats dels fills/es, per això depèn la seva quantia segons les circumstàncies.

 

DOMICILI FAMILIAR

1. Qui és queda l’ús de la casa? 
Si hi ha fills/es, l’ús del domicili familiar és sempre per als fills/es i per qui en tingui la guarda i custòdia.

2. Qui paga la hipoteca?
Si ets la titular del préstec hipotecari, continuaràs sent-ho després de la separació o divorci i, per tant, l’hauràs de continuar pagant (poden haver-hi pactes entre el cònjuges perquè la continuï pagant un totsol, però de totes formes sempre és aconsellable que si el pacte existeix, consti davant el banc com a obligat únicament el qui l’ha de pagar i això perquè no tenen efectes davant l’entitat bancària els pactes entre les parts, ni que estiguen homologats per sentencia de divorci o de separació)

3. Què vol dir el règim de separació de béns?
És un tipus de règim econòmic matrimonial. Vol dir que cada cònjuge conserva la titularitat i administració dels seus propis béns, tant dels que tenia abans de casar-se com dels que pugui adquirir estant casat.

4. A Catalunya quan et cases quin és el règim econòmic matrimonial que hi ha per llei?
Quan et cases, si no vas al notari a dir que vols que sigui un altre regim econòmic matrimonial, la llei diu que és el de separació de béns.

5. Què és la prestació compensatòria?
És una prestació per a pal·liar el desequilibri que produeix la separació o divorci d’un cònjuge respecte a l’altre.

6. He estat dedicada a la família o al negoci del meu cònjuge sense cobrar res o una quantitat simbòlica, no he pogut anar a treballar fora i gràcies a això la meva parella ha fet molt de patrimoni. Puc reclamar-li alguna cosa si em separo o divorcio?
Al règim de separació de béns, quan un cònjuge s’ha dedicat al treball de la casa més que l’altre i el que no s’ha dedicat ha obtingut un increment patrimonial, l’altre té dret a una compensació econòmica. També si un ha treballat per a l’altre sense cobrar o cobrant molt poc. Es pot reclamar en cas de separació, divorci o mort del cònjuge. És l’anomenada “compensació econòmica per raó de treball”.

7. Si em separo o em divorcio, tinc dret a la pensió de viduïtat?
A la sentència de divorci o de separació hi ha de constar que tens dret a percebre una pensió compensatòria en favor de la dona. Si no hi consta llavors tampoc hi haurà dret a la pensió de viduïtat.
EXCEPCIÓ: Les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a la pensió de viduïtat encara que no tinguessin dret a pensió compensatòria en la sentencia de separació o divorci.

 

 

ALGUNES CREENCES INCERTES

 

Guarda i custòdia

“Si em separo o em divorcio i tinc fills en comú, la guarda i custòdia dels fills és sempre per a mi perquè sóc la mare”.

No sempre és així. La guarda i custòdia pot ser compartida. I també la pot obtindre el pare. El que és bàsic sempre és salvaguardar l’interés del/a menor

“És que el progenitor diu que li donaran a ell la guarda i custòdia perquè és qui treballa i jo no”.

No. Precisament si ell treballa està capacitat per a abonar una pensió d’aliments i si tu no treballes tens més temps lliure per poder cuidar personalment al teu /a fill/a.

 

Impagament de pensió d'aliments/dret de visites

“Com que el pare no està pagant la pensió d’aliments, jo no li deixo veure als fills/es”

No ho pots fer. Si no compleix amb el pagament el pots denunciar per abandonament de família amb la responsabilitat civil  o executar la sentència i reclamar-li civilment

 

Abandonament de la llar

No existeix cap delicte per bandonament de la llar.

“No vull continuar amb la parella, però no marxo de casa perquè si ho faig perdre la propietat, el dret d’ús i tot. Faré abandonament de la llar i puc ser condemnada.”

El fet de marxar de casa perquè no pots continuar convivint amb la parella no suposa ni perdre la propietat de la casa ni perdre cap dret sobre la mateixa. “L’abandonament de la llar” no és cap delicte. Pots marxar, i és aconsellable presentar el més aviat possible una demanda de divorci o de separació o de trencament de la parella de fet.

 

Delicte d'abandonament de família

Aquest sí que existeix. L’abandonament de família és un delicte contra els drets i deures familiars. Sempre que hi hagin menors o incapaços.

No puc continuar convivint al mateix domicili amb la parella. Ell no vol marxar. Si marxo faig abandonament de família?

No. Pots marxar quan vulgues i el fet de marxar no suposa abandonament de família..
El que sí que és recomanable és que un cop fora, no tardis molt a presentar unes mesures urgents i, si el que vols és que l’ús del domicili se’t concedeixi a tu, demanar-ho al Jutjat.

Quan hi ha abandonament de família?

Quan es deixen de complir els deures inherents a la patria potestat, tutel.la, curatela o acolliment familiar o quan es deixa de pagar durant dos mesos consecutius o 4 mesos alterns la prestació d’aliments per als fills.