Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ajuts pobresa energètica 2022

Ajuts pobresa energètica 2022
Departament: 
Serveis Socials
Termini de presentació: 
29/07/2022
Beneficiaris: 

Persones i/o famílies empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació dels serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i es troben en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015.
Es determina un perfil d'aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en compliment de l'art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic:
• Família monoparental i nombrosa.
• Família monoparental.
• Família nombrosa.
• Família amb menors a càrrec.

Documentació a aportar: 

La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els ajuts és:
- DNI del sol·licitant
- Fotocòpia de la declaració de renda, certificat d’imputacions o en el seu defecte signar autorització a la sol·licitud normalitzada, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda.
- Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament.
- Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, gran dependència o persones afectades per dependència energètica.
La sol·licitud es complementarà amb el pertine

Mes informació