Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Targeta Solidària 2022

Targeta Solidària 2022
Departament: 
Serveis Socials
Termini de presentació: 
01/04/2022
Beneficiaris: 

Persones i/o famílies empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients i que compleixin els següents requisits:
- No tenir concedides prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.
- Estar empadronats a la comarca del Baix Ebre abans dels 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, excepte el municipi de Tortosa.
- La unitat de convivència de la persona sol·licitant, durant últims tres mesos anteriors a la data de sol·licitud, ha de tenir uns ingressos iguals o inferiors als reflectits en el quadre de l’apartat següent.

Tindrà la consideració d'Unitat Familiar o de Convivència, als efectes previstos en aquestes bases, la integrada pel sol·licitant i les persones que convisquin en el mateix domicili i es trobin unides a la sol·licitant per matrimoni o anàloga relació a la conjugal o per vincles de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o adopció / acolliment.

El Consell Comarcal comprovarà aquestes dades mitjançant la consulta al Padró Municipal d'Habitants. Ningú no pot formar part de més d'una Unitat de Convivència.

Mes informació