Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ordenances

Imatge
 
Ordenances

En aquest espai hi podràs trobar totes les ordenances vigents en relació amb els serveis que presta l'ens comarcal del Baix Ebre. 

TP1: Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció

P2: Ordenança reguladora dels preus públics de publicacions del Consell Comarcal de Baix Ebre

P3: Ordenança reguladora dels preus públics de l'estudi i valoració de les persones o famílies que sol·licitin adopció

P4: Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de redacció dels plans municipals de protecció civil i elaboració d'informes

P5: Ordenança reguladora del preu públic per la instal.lació de publicitat estàtica a la via verda i a la via cicloturista del Baix Ebre

P6: Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col.lectiu no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca del Baix Ebre

P7: Ordenança reguladora dels serveis a prestar pel Consell Comarcal del Baix Ebre en assistència tècnica, assessorament i formació als ens locals

P8: Ordenança reguladora dels preus públics per accions formatives i serveis del Consell Comarcal del Baix Ebre

T2: Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de la comarca del Baix Ebre

T3: Ordenança reguladora de la prestació de serveis de transport de persones amb mobilitat restringida

T4: Ordenança reguladora per a la prestació del servei d'ajuda a domicili

T5: Ordenança reguladora de l'ús privatiu de les dependències comarcals

T6: Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de béns i instal·lacions de l'edifici comarcal EbreTerra

T7: Ordenança reguladora de la taxa per drets d'examen i participació en proves selectives

Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre

Ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar