Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Equip dinamització cívica

Imatge
 
Equip dinamització cívica
Que entenem per menors no acompanyats?

Els menors que estan separats de tots dos pares i altres parents i no estan sota la cura d'un adult a qui, per llei o costum, incumbeix aquesta responsabilitat.

Pla d'actuació 2020-2022

Consulta el pla d'actuació de dinamització cívica per l'emancipació de joves migrats sols (2020-2022).

Memòria tècnica 2020

Consulta la memòria 2020 i memòria 2021 de l'equip de Dinamització Cívica del Baix Ebre.

Qui som?

Durant els darrers anys a Catalunya ha arribat un gran nombre de menors d’edat no acompanyats, sense cap mena de referent adult. Aquest fenomen ha donat lloc al fet que els recursos i serveis existents dintre del sistema hagin esdevingut insuficients per  donar una resposta adequada durant el procés d’acompanyament cap a l’emancipació d’aquests menors i joves migrats sols.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha plantejat el projecte de reforçar els serveis existents d’atenció a aquest col·lectiu de joves migrats sols i, a la vegada, fomentar -com a valors essencials- la idea d’una societat més inclusiva amb les persones nouvingudes en general. D’aquesta manera neix la figura del/la dinamitzador/a cívic/a per a l’emancipació juvenil amb l’objectiu d’activar les potencialitats existents als diferents territoris i als centres d’acollida i pisos assistencials de menors i joves tutelats.
Dintre de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre, concretament dintre el  Departament de Serveis Socials, es situa l’Equip de Dinamització Cívica del Baix Ebre.
L’Equip de Dinamització Cívica del Baix Ebre per una banda dona atenció individualitzada al jove migrat sol -durant el seu procés d’emancipació- i per l’altra treballa en xarxa amb els diferents equips tècnics dels recursos existents dintre el territori de la comarca del Baix Ebre, exceptuant la ciutat de Tortosa, donat que la ciutat disposa de Serveis Socials propis i, per tant, d’equip de dinamització cívica pròpia.

Objectius

• Detectar i fomentar les potencialitats dels municipis de la comarca del Baix Ebre i activar els recursos existents en l'àmbit del territori.
• Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari inclusiu i d’interrelació de les xarxes socials, laborals, de la salut, de l’educació, dels esports i de la cultura a la comarca del Baix Ebre.
• Sensibilitzar el conjunt de la població de la comarca del Baix Ebre envers una inclusió social activa dels joves migrats sols, tutelats/extutelats.
• Minimitzar els conflictes i impactes negatius que puguin produir el trencament de la cohesió social.
• Potenciar els valors de gènere, de civisme, de relació intergeneracional, i d’interculturalitat en els municipis de la comarca.
• Acompanyar durant el procés d’emancipació dels joves migrats sols, abans  i després d’assolida la majoria d’edat.

Funcions

Les funcions contemplen els següents vessants:
• Atenció individualitzada del jove migrat sol tutelat/extutelat durant el seu procés d’emancipació.
• Coordinació amb els diferents agents socials del territori (organismes, entitats i tècnics/ques).
• Coordinació amb els equips tècnics dels recursos residencials: centres d’acollida i pis assistencial existents al territori de la comarca del Baix Ebre (excepte els de la ciutat de Tortosa).

Les funcions són:
• Atenció individualitzada al jove migrat sol per detectar les seves necessitats.
• Escoltar i atendre les demandes del jove, oferint un suport emocional.
• Acompanyar al jove en l’autoconeixement i presa de consciència de les seves potencialitats.
• Apoderar al jove en el procés de presa de decisions.
• Donar a conèixer al jove els seus drets i deures i garantir el seu lliure exercici.
• Informar, orientar i acompanyar al jove amb relació als recursos municipals i/o comarcals existents.
• Assessorar i acompanyar al jove en els diversos tràmits administratius
• Dissenyar i desenvolupar l'itinerari personalitzat d’inserció del jove, per millorar les seves competències i prevenir situacions d’exclusió social.
• Acompanyar durant el procés de desinstitucionalització del jove
• Informar i assessorar dels recursos existents al territori als equips tècnics dels diferents recursos residencials per menors i joves tutelats.
• Coordinació amb els equips tècnics dels diferents recursos residencials.
• Coordinació amb Serveis Socials comarcals i del mateix municipi, així com amb altres àrees o departaments del territori: joventut, treball, salut, educació, etc.
• Coordinació amb els diversos actors socials de la comarca del Baix Ebre, entitats de caràcter social, esportiu, cultural, mediambiental, etc.
• Facilitar la participació del jove en la vida social del municipi d’acollida.
• Potenciar la interrelació entre joves nouvinguts i altres col·lectius.
• Generar dinàmiques col·laboratives i de corresponsabilitat entre els diferents actors socials del territori (prospecció, visites, detecció de necessitats de l’entorn, intermediació, ...).
• Realitzar una tasca de mediació en les possibles situacions de conflicte que sorgeixin dintre la comunitat.