Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Adopcions

Imatge
 
Adopcions
Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Més informació

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el Departament d'Infància i Adolescència del Consell Comarcal del Baix Ebre: adopcions@baixebre.cat.

Què és l'adopció

L'adopció és un procés legal, psicològic i social, sempre en l'interès superior de l'infant, que li permet integrar-se plenament en el si d'una família en la qual no ha nascut. L'adopció, que sempre la constitueix un jutge, proporciona una relació paternofilial igual a la paternitat biològica.

La legislació estableix que els requisits que han de complir les persones que desitgen adoptar són els següents:

  • Estar en ple exercici dels drets civils.
  • Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
  • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que una de les persones que adopta hagi complert vint-i-cinc anys.

La normativa exigeix la formació i la valoració de les persones que volen dur a terme l'adopció. L'ICAA és l'organisme competent per resoldre la idoneïtat per adoptar. A la ICIF li correspon la formació i valoració de les famílies candidates i l'emissió de l'informe  proposta d'idoneïtat.

Situació actual

La Resolució BSF/1871/2011, de 19 de juliol, de suspensió transitòria dels processos de valoració per a l’adopció de Catalunya, resol: suspendre transitòriament els processos de valoració de les sol·licituds d’adopció de menors tutelats a Catalunya per la DGAIA a partir del 28-07-20, malgrat això, les famílies podran presentar sol·licitud d’adopció a Catalunya que quedarà en situació en de suspensió transitòria.

Aquesta suspensió no afectarà a les sol·licituds d’adopció a Catalunya amb necessitats educatives especials.

Els infants amb necessitats especials susceptibles de ser adoptats a Catalunya són aquells que han patit una situació d'abandó i/o maltractament i són acollits per l'organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que resol que la millor mesura de protecció és l'acolliment familiar preadoptiu.

Actualment són infants amb les següents característiques:

  • Infants de més de 7 anys
  • Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
  • Grups de 3 germans o més
  • Discapacitat física o sensorial
  • Discapacitat psíquica
  • Malaltia crònica

Adopció internacional

El procés de formació i valoració de les persones o famílies i les circumstàncies que es tenen en compte, segueixen els mateixos criteris que en una adopció d'infants a Catalunya. L'informe psicosocial l'elabora una Entitat Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF).

Paral·lelament l'ICAA emet el certificat d'idoneïtat, document clau i necessari per l'adopció d'un menor d'un altre país. El temps entre la presentació de la sol·licitud i l'emissió de la Resolució d'idoneïtat no pot superar els vuit mesos. Alguns països demanen informes de seguiment postadoptiu els quals són elaborats per l'ICIF o l'ECAI (Entitat Col·laboradora d'Adopció Internacional).