Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor

Imatge
 
Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor
Com contactar?

Personament a les nostres oficines:

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor. Consell Comarcal del Baix Ebre. C/Barcelona, 152.

Cal demanar cita prèvia via telèfon o correu. Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores.

Per telèfon:

977445308

Per correu electrònic:

consum@baixebre.cat

Documents relacionats
Més informació

Consulteu més informació a l'Agència Catalana del Consum

Responsable d'àrea

Eladi Galbe Mauri

egalve@tivenys.altanet.org
@GalbeEladi

Memòria 2021

 

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor és un servei gratuït que us facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores.

Què és?

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix suport i atenció als ciutadans de la comarca que presenten dubtes, queixes o inquietuds sobre un producte o servei irregular.

És un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que us facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores i usuàries.

 

Serveis que oferim?

  • Informació, orientació i assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb el consum. Drets i deures, consultes plantejades.
  • Recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions mitjançant procediments gratuïts i eficaços: mediació i arbitratge.
  • Educar per al consum a les escoles i fomentar el consum responsable.
  • Formar als adults en temes de consum: xerrades, col·loquis, edició i distribució d’opuscles informatius.
  • Col·laborar amb els establiments comercials i de serveis: informació dels seus drets i de les seves obligacions en matèria de consum.

 

Quan cal posar una queixa, una reclamació o una denúncia?

Queixa
Amb una queixa poses en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l’establiment afectat perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.

Reclamació
Amb una reclamació pots obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge,  la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Denúncia
Amb una denúncia poses en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals. Per fer aquesta tramitació també pots demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

 

Què fer per presentar una queixa, reclamació o denúncia?

En primer lloc, el consumidor haurà de reclamar davant de l’empresa.

Com?

En els establiments presencialment, demaneu el full oficial de queixa, reclamació i denúncia.

Si es tracta d’un servei bàsic -llum, aigua, gas, transports, bancs, assegurances, etc.- truqueu al número gratuït per a reclamacions (us han de facilitar un número d'incidència).

També podeu remetre la vostra reclamació telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc.

En l'escrit de reclamació heu d'incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.).

Cal fer una exposició clara i concisa dels fets i la petició que feu a l'empresa o professional (reparació o canvi d'un producte, devolució d'alguna quantitat...)

Adjunteu-hi també la documentació de què disposeu (factures, tiquets, publicitat, pressupost...).

Sempre ha de fer la reclamació/queixa o denúncia el titular de la factura de compra o contracte del servei.

 

En segon lloc, si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, podeu dirigir-vos a  l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Baix Ebre:

           Personalment, aportant els fulls de reclamació/queixa/denúncia i amb la documentació de que disposen: justificant acreditatiu de la reclamació presentada a l'empresa, factura, tiquet, publicitat, pressupost, etc.

             Emplenant el formulari de reclamació de l'Agència Catalana del Consum (aquesta petició es traslladarà a la seua oficina del Consell Comarcal del Baix Ebre)

 

Recordeu que...

-La mediació és voluntària per a ambdues parts i qualsevol d'aquestes en pot desistir en qualsevol moment.

-La finalitat de la mediació és intentar arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts.

-La persona que actua com a mediadora, atenent al principi d'imparcialitat i neutralitat, té el deure d'ésser imparcial i no pot imposar cap solució ni mesura concreta.

-Per a més informació sobre el procediment de mediació podeu consultar aquí 

Què farà l’Administració amb aquest escrit?

L’Oficina d'Informació a les persones consumidores de la comarca del Baix Ebre, iniciarà les actuacions que cregui oportunes, tenint en compte la petició de la persona reclamant o aquelles que estimi adequades per a l'interès general.

Així mateix, l’Administració  que gestioni aquest full us ha d’informar de la situació de les vostres dades i de la forma en què podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 

Guia de consum per a la gent gran

L'Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d'Empresa i Coneixement, ha publicat la Guia de consum per a la gent gran amb consells pràctics per consumir amb seguretat, especialment en aquelles situacions en què les persones grans poden estar més exposades, com és el cas de les visites comercials a domicili o les compres per internet.

>> Consulta aquí la guia

 

Enllaços relacionats