Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Ebre

Imatge
 
Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Ebre

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes i lligat al principi de no discriminació. Malgrat això les dones i els homes han construït la seva realitat a partir de normes culturals basades en el predomini dels homes sobre les dones. La nostra és una societat basada en un model patriarcal en la qual s’atribueixen espais d’actuació diferents en funció del sexe de les persones.

La igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes no s’aconsegueix només mitjançant el coneixement i l’aplicació de les lleis. Es constata dia a dia que persisteixen actituds discriminatòries, normes pautades, hàbits socials i culturals molt arrelats, que impedeixen que aquest principi bàsic d’igualtat es dugui a la pràctica satisfactòriament. Per tot això, segueixen sent necessaris plans d’acció que aconsegueixin que les dones i els homes es desenvolupin lliurement i que participin activament i equilibradament en tots els àmbits, públics i privats, sent protagonistes en la defensa dels seus drets.

La Llei orgànica 3/2007, per a la integració de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit laboral mitjançant l'elaboració i implantació d'un pla d'igualtat, és una obligació per a totes les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors.

El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en el ple ordinari del mes d'octubre el II Pla d’Igualtat del Consell Comarcal del Baix Ebre, ja que enguany acaba la vigència del pla aprovat el 2016. En el primer pla d’igualtat s’han detectat un seguit d’aspectes a millorar com ara l’existència d’un major nombre de contractes temporal o a temps parcial a dones, la feminització d’algunes àrees, la manca de formació del personal en qüestions de gènere i el fet que les reduccions de jornada per conciliació familiar continua essent una mesura a la qual només s’hi adhereixen dones. En aquest sentit, el segon pla d’igualtat contempla com a línies estratègiques: formalitzar d’un compromís envers l’aplicació i seguiment del pla d’igualtat del Consell, fer de les polítiques d’igualtat un eix transversal, fomentar la conciliació de les activitats professionals i el temps personal, millorar les condicions laborals, prevenir i resoldre situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, promoure una comunicació inclusiva i una contractació amb perspectiva de gènere.

La institució comarcal aposta per esdevenir una organització més justa, en la qual el paper de les dones i els homes quedi reconegut pel seu esforç i no per prejudicis estereotipats de gènere.