Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social

Imatge
 
Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social

Impuls d’un pla comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social a la comarca del Baix Ebre

La pauta de treball per desplegar l’impuls d’un procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social a la comarcal del Baix Ebre, implica, fonamentalment:

  • Generar un coneixement compartit sobre l’estat de la convivència i la cohesió social als municipis
  • Potenciar la relació, el diàleg i el treball conjunt amb i entre institucions, recursos tècnics i ciutadania.
     

​El lideratge d’aquesta actuació serà del Consell Comarcal del Baix Ebre, des de la coordinació de l’àrea de Serveis a les Persones.

Per tal d’assolir aquestes fites es proposa articular el treball a partir de tres fases d’implementació, la durada aproximada de les quals s’acabarà concretant a mesura que s’anirà avançant, tot intuint una previsió raonable de cadascuna al voltant de l’any:

  1. Fase 1: (a) dinamitzar la creació d’un grup de treball impulsor del Consell i (b) impulsar una primera diagnosi que ens situï en quin és l’estat de la qüestió a la comarca.
    Partint d’aquest marc metodològic i atesa l’excepcional i complexa situació que es viu a determinats municipis de la comarca en relació amb la situació dels adolescents i joves migrats sols, es preveu la necessitat d’impulsar i dinamitzar la creació d’una taula de relació i treball conjunt que articuli allò que passa als municipis de l’Ametlla, Deltebre i Roquetes en vers a aquesta temàtica concreta.
  2. Fase 2: (a) continuar dinamitzant el grup de treball impulsor del Consell, (b) promoure un procés de coneixement compartit a cada municipi de la mà dels tres protagonistes del lloc (ciutadania, recursos tècnics i institucions), i (c) continuar dinamitzant, si s’escau, la taula comarcal sobre els joves migrats sols.
  3. Fase 3: (a) continuar dinamitzant el grup de treball impulsor del Consell, (b) continuar promovent el procés de coneixement compartit a cada municipi de la mà dels tres protagonistes del lloc (ciutadania, recursos tècnics i institucions), (c) establir les bases per al  disseny compartit d’una programació comunitària que suposi el desenvolupament de l’acció i (d) continuar dinamitzant, si s’escau, la taula comarcal sobre els joves migrats sols.