Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ajuts econòmics a projectes comarcals d'autoocupació

Imatge
 
Ajuts econòmics a projectes comarcals d'autoocupació
Termini presentació projectes

Convocatòria oberta fins al 31 de juliol de 2023

Presentació de sol·licituds

Cal presentar tota la documentació a la seu electrònica del Consell Comarcal, a la seu electrònica

Oberta la convocatòria d'ajuts públics per al foment de l'autoocupació. Fins al 31 de juliol

El Consell Comarcal del Baix Ebre obre una línia d'ajuts públics per al foment de l'autoocupació de les persones desocupades de la comarca del Baix Ebre.

Les bases d'aquesta convocatòria són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte. L'import total subvencionat no excedirà en cap cas la despesa final justificada.

Requisits de les persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries dels ajuts aquelles persones que iniciïn una nova activitat econòmica a la comarca del Baix Ebre com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA.
Requisits per sol·licitar l'ajut 
 • Disposar d'alta d'activitat (model 036) a efectes fiscals en algun municipi de la comarca del Baix Ebre a partir del dia que es fixi a la convocatòria i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de Consell Comarcal del Baix Ebre, una activitat alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb desenvolupament d'accions que, de manera integrada, equilibrin la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del territori.
 • No haver estat donat d'alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en l'últim any anterior a la data d'alta.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari prevista a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003). Destacant l'obligació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la seguretat Social, o qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Disposar de les llicències municipals o, si no n'hi ha, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació, en el cas que sigui necessari per a la seva activitat.
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d'alta.
Import de la subvenció

L'import de l'ajut es calcularà segons les despeses justificades o previstes (exclòs l'IVA) i en cap cas podrà superar els 2.000 €.
La quantia de l'ajut es calcularà tenint en compte les despeses següents:

 • 50 % de la quota de la Seguretat Social del primer any.
 • 30 % de l'import de les despeses d'implantació justificades.
Documentació que cal presentar
 • NIF o NIE.
 • Projecte empresarial segon model annex.
 • Declaració Censal d'inici d'activitat ( model 036/037) dels promotors/res i/o de l'empresa.
 • Alta inicial en el RETA.
 • Rebut de pagament de la quota del primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d'alta al RETA en l'últim any, Declaració Censal (036/037) on aparegui l'epígraf de l'activitat anterior.
 • Si s'escau, contracte del lloguer del local o de l'espai on està ubicada l'activitat.
 • Factures, pressupost o document acreditatius de les despeses d'obra o equipament imprescindibles per a l'exercici de l'activitat.
 • Declaració d'existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o
  internacionals, per al mateix concepte.

>> Consulta les bases 

>> Convocatòria dels ajuts