Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Atenció primària

Atenció primària
Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Documents relacionats

Els serveis 

Els serveis que tot seguit s'esmenten s’ofereixen a tots els municipis de la comarca del Baix Ebre, menys Tortosa, ja que aquesta població, al tenir més de 20.000 habitants, disposa d’un grup de serveis socials propi:

 

Servei d'Ajuda a Domicili
El servei d’ajuda a domicili és un conjunt organitzat i coordinat d’accions i prestacions que es realitzen a la llar de la persona, oferint  una atenció integral i personalitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per  romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.

La finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix Ebre, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i soci-comunitari.

• Donar suport a persones i/o famílies amb dificultats per afrontar les responsabilitats de la vida diària, afavorint el desenvolupament de les capacitats personals.

• Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal donant suport per a realitzar les activitats de la vida diària i/o mantenir l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.

• Potenciar l’autonomia personal i familiar per a la integració en l’entorn habitual, tot promovent la seva participació.

• Donar suport a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència.

• Ser element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions socials o d’altres àmbits.

 

Servei de les tecnologies de suport i cura
És una modalitat del servei d’atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència i donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de les persones amb l’exterior.

El servei de teleassistència permet que l'usuari/a, amb un sistema fàcil d'operar, estigui connectat permanentment a una central d'alarma i entri en contacte verbal amb un centre d'atenció atès per professionals capacitats per donar una resposta adequada a qualsevol tipus d'emergència, bé per sí mateixos o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de l'usuari o existents en la comunitat.

• Aquest servei va destinat prioritàriament a persones de més de 85 anys que viuen soles i no necessiten ajuda personal d'una tercera persona.

• A persones menors de 85 anys que viuen soles amb un alt grau de dependència i que no necessiten ajuda permanent de tercera persona.

• A altres persones que per la seva situació social, familiar o mèdica ho requereixin.

 

Servei de Transport Adaptat
És un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, preferentment de titularitat pública, a aquells altres serveis de suport social d’atenció primària i especialitzada o serveis per a persones amb discapacitats recollits a la normativa vigent de serveis socials que permetin afavorir o garantir la seva integració en l’entorn. L’ús del servei de transport adaptat es pot realitzar en modalitat individual o col•lectiva.

Modalitat individual

S’adreça a persones físiques amb mobilitat reduïda i/o amb certificat de discapacitat i/o grau de dependència empadronades en qualsevol dels municipis de la comarca del Baix Ebre, exceptuant Tortosa.

El servei es presta els dies laborables de dilluns a divendres, tenint en compte els horaris establerts, segons les modalitats i rutes establertes en funció dels usuaris.

Modalitat col·lectiva

S’adreça a entitats al servei de persones amb discapacitat i/o dependència, amb seu a la comarca del Baix Ebre que requereixin l’ús del vehicle adaptat per la realització d’activitats de caràcter social.

El servei es podrà prestar en caps de setmana i, excepcionalment, els dies laborables sempre i quan hi hagi disponibilitat de vehicles atesa la preferència de prestació de la modalitat individual.

 

Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i els seus fills i filles
Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats, integrats a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista, que han de facilitar l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones que es troben en aquesta situació així com als seus fills. 

El Consell Comarcal, conjuntament amb altres administracions del territori, té signat un conveni amb l’Ajuntament de Tortosa per atendre aquestes demandes. Aquest recurs es concreta en un “Servei Residencial d’Atenció i Acolliment d’Urgències”.

Funcions:

• Oferir un espai d’acollida immediat i temporal que permeti la reflexió per tal que la dona pugui prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència viscuda.

• Vetllar per la integritat i la seguretat física de la dona i les seves filles i fills a càrrec.

• Acompanyar la dona en les diferents gestions que s’hagi d’efectuar durant la seva estada al servei.

• Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral del territori per tal d’oferir a la dona una atenció i acompanyament integral en tot el seu procés de recuperació.
 

Persones amb dependència
La protecció de les persones en situació de dependència, un col•lectiu de població cada cop més important a causa dels canvis demogràfics i socials, s’ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l’autonomia personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d’Europa.

En aquest sentit, l’entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de la Dependència va dotar el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per regular l’atenció i les prestacions a les persones amb dependència.

La realització del PIA (Programa Individual d’Atenció a les Persones en situació de Dependència), per a totes les persones que tenen reconeguda la dependència correspon a l’equip bàsic de serveis socials.

 

Ajuts d'urgència social
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

 

Banc d'Ajudes Tècniques
És un servei adreçat a persones amb una disminució i/o dependència i als seus familiars, per tal de facilitar-los l’accés a l’assessorament tècnic per a l’adaptació domiciliària, així com oferir-los les ajudes tècniques necessàries que no estan subvencionades per altres departaments.

En aquest projecte hi participen les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i els Ajuntaments de Tortosa i Amposta.

 

Tiquet Fresc
El Tiquet Fresc és una iniciativa que permet complementar la dieta de les persones que es troben en el llindar de la pobresa amb productes frescos, per tal d’aconseguir una dieta equilibrada i saludable. El projecte compta amb cinc tiquets d'imports diferents segons el tipus d'aliment: peix (15€), carn (10€), làctics (10€), fruita i verdura (10€) i pa (7€). Aquesta iniciativa es finança gràcies al suport econòmic  de l’Obra Social “la Caixa” i  a l’aportació que hi fa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a través del Contracte Programa.

Els destinataris d'aquests ajuts han d'acreditar que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients. Un cop feta la valoració, els Serveis Socials de l’ens comarcal determinen seguint criteris objectius l'ajut a concedir. Els tiquets es poden bescanviar en comerços de proximitat adherits al projecte.  

 

Excedents alimentaris
El Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre té assignada la “Distribució d’Aliments del Pla 2013 d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades de la Unió Europea”.

Coordinats amb l’Oficina Provincial de la Creu Roja, encarregada de la gestió d’aquest programa a la província de Tarragona, el personal del Departament de serveis socials del consell comarcal planifiquem la recollida i recepció dels aliments per poder ser repartits entre les persones més necessitades de la comarca.

 

Servei de mediació
La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per tothom. En aquest sentit, des de l'ens comarcal es fa la sessió informativa prèvia al procés on les persones són assessorades sobre el valor, els avantatges i les característiques de la mediació, per tal que les persones decideixin si opten o no per aquest serveu. En el cas que estiguin interessats, es tramita la sol•licitud al departament de Justícia.

La mediació pot ser de dos tipus:

• Mediació d’àmbit familiar: separacions, custodia de fills, herències, empreses Familiars...
• Mediació comunitària: entre veïns, comunitats, llogaters, associacions, coexistència de cultures...