Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Habitatge

Imatge
 
Habitatge
Vols saber si un habitatge té cèdula d'habitabilitat?

Consulta el nou cercador de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya on podràs conèixer la situació en què es troba la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge en concret i els metres quadrats útils que té aquest habitatge.

Com contactar?

Personament a les nostres oficines:

Oficina Comarcal d'Habitatge. Consell Comarcal del Baix Ebre. C/Barcelona, 152. Horari: De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores. En horari d'hivern també dilluns de 16.00 a 18.00 hores.

Per telèfon:

977445308

Responsable d'àrea

Josep Antoni Navarro

janavarro@camarles.cat
@valldefullola

La Borsa d'Habitatge del Baix Ebre gestiona diversos programes d’ajuda al lloguer, els quals depenen de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, disposa d'un servei de borsa d'habitatges integrat en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de la Generalitat, que ofereix avantatges tant a propietaris com a llogaters.

 

Prestacions per al Pagament del Lloguer (PPL)

La Prestació per al Pagament del Lloguer és un programa de la Generalitat destinat al conjunt de la població que tingui dificultats econòmiques. La quantia mensual és variable, entre els 20 i els 240 € mensuals, i es determina segons els ingressos de cada família. Aquests ingressos tenen una limitació màxima que, depenent del nombre de membres de la unitat de convivència, se situa entre els 21.000-25.000€ anuals.

Col·lectius prioritaris: majors de 65 anys, famílies monoparentals i nombroses, persones amb disminució reconeguda, dones en situació de violència de gènere.

Més informació

 

Ofideute

Les persones amb risc de perdre el seu habitatge principal per no poder fer front al pagament dels seus préstecs o crèdits hipotecaris, poden dirigir-se al servei d’Ofideute. Per poder acollir-se a aquest servei de mediació, cal que l’habitatge en risc de pèrdua sigui el primer habitatge i no es disposi d’altre (excepte en cas d’hipoteca pont), que la impossibilitat de pagament es degui a la pèrdua del lloc de treball o a la caiguda d’ingressos, i que prèviament s’hagi intentat negociar amb l’entitat financera, sense haver pogut arribar a un acord.

Més informació

 

Ajuda en cas de pèrdua d’habitatge per desnonament

Des del 4 de febrer de 2013, és vigent una nova ajuda per a les famílies que han sofert un procés de desnonament, tant per als casos de lloguer com d’hipoteca. També s’hi poden acollir les persones que han perdut l’habitatge després d’un procés d’intermediació reconegut i acreditat, com en els casos de dació en pagament. Es tracta d’una ajuda de 200€ mensuals durant un any, més 600€ per tal de fer front a les despeses de finança i accés al nou habitatge de lloguer. És necessari complir diversos requisits, entre els quals presentar un informe dels Serveis Socials de l’ajuntament corresponent.

Més informació

 

Cèdules d'Habitabilitat

Els particulars que no disposen de cèdula d’habitabilitat per al seu habitatge, un cop disposen de l’informe tècnic corresponent, poden realitzar-ne la tramitació amb l’Agència de l’Habitatge a través dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Més informació

 

Borsa d’Habitatge Comarcal

La Borsa d'Habitatge Comarcal disposa de pisos cedits per propietaris particulars, que es posen a disposició de sol·licitants d'habitatge de lloguer. A través d'aquest programa, s'ofereixen garanties i avantatges a les dues parts.

Avantatges per als propietaris

  • Garantia del pagament de les rendes, de fins a 6 mesos
  • Assegurança multirisc, per a garantir el retorn de l'habitatge en bon estat
  • Assegurança de defensa jurídica, per cobrir el procés de desnonament, si és necessari
  • Tramitació gratuïta del contracte, assessorament legal, i mediació durant la seva vigència

Requisits principals*
Documentació de l’habitatge, cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica i revisió tècnica dels subministraments

Avantatges per als llogaters

  • Preu un 20% inferior al de mercat
  • Aportació de només un mes de fiança
  • Tramitació gratuïta del contracte, assessorament legal, i mediació durant la seva vigència

Requisits principals*
Estar empadronat a Catalunya; i disposar d'una font regular d'ingressos, entre un mínim de 799€ (1'5 IPREM) i un màxim de 2.929€ (5,5 IPREM)

*Per conèixer els requisits específics per a cada cas, o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'oficina

Més informació