Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ajuts per arranjar habitatges de persones majors de 65 anys

Imatge
 
Ajuts per arranjar habitatges de persones majors de 65 anys
Presentació de sol·licituds

Sol·licita aquí la subvenció

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 d'abril al 30 de juny de 2023

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de subvenció és única per convocatòria, s'ha de presentar, dins el termini indicat a la convocatòria corresponent, mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a l'annex 1 de la convocatòria corresponent, i es pot presentar:

  • Telemàticament per mitjà dels formularis en línia que es troben a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), i incorporaran el consentiment de la persona sol·licitant a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la consulta de dades a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar la subvenció corresponent.
  • A les Oficines Locals d'Habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de cada demarcació.
Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge, amb els objectius que s'especifiquen a continuació:

  • Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanquitat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.
  •  Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d'ajudes tècniques.
2n. Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.
3r. Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

No són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior d'habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE -2009).

 

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de l'arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya. En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatària o la usufructuària, haurà d'aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.

La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir, a més, alguna de les condicions següents:

  • No tenir prou autonomia per a poder realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres de similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %; o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d'acord amb les taules que es publiquin en la convocatòria corresponent.
Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que consten empadronades a l'habitatge.

Inici de les obres i justificació

Les obres objecte de les sol·licituds d'ajuts no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de l'AHC, mitjançant les oficines locals d'habitatge, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l'habitatge, a excepció del que es disposa la base reguladora 3.2.b):

Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o el membre de la unitat de convivència que tingui 65 anys o més es trobi en una situació d'urgència que requereixi iniciar les obres abans de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de l'AHC, haurà d'acreditar aquesta situació quan presenti la sol·licitud de subvenció, aportant els documents següents:
b1) Informe mèdic on es faci constar el caràcter urgent de les obres d'adaptació de l'habitatge sol·licitades, a causa de l'estat físic de la persona gran.
b2) Informe d'idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l'habitatge, realitzat per facultatius tècnics: projectista, director/a d'obra o director/a d'execució d'obra en edificació residencial d'habitatges, segons estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, amb anterioritat a l'inici de les obres i sempre dins dels terminis de la convocatòria.

Pressupost de les obres

El pressupost de les obres que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l'import màxim de 8.000 euros per habitatge, IVA inclòs.

Import de la subvenció i límits

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit al punt 1 de la base reguladora 5, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

 

>> Consulta les bases

>> Sol·licitud