Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2022

Imatge
 
Convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2022

La convocatòria de persones joves fins a 36 anys fins al 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

 L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa.  L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (excepte els dijous).


Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús

Persones joves fins a 36 anys. (OBERT)

Podeu consultar les preguntes freqüents en el aquest enllaç

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

On presentar la sol·licitud? 
Requisits:
 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys, inclosos, o menys en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,16 €).
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  • En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
  • Import de lloguer d'habitatge:
   Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
   Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   Demarcació de Girona: 650 euros.
   Demarcació de Lleida: 600 euros
   Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   Les Terres de l’Ebre, 600 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Excepte en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

 • En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
Demarcació de Girona: 350 euros.
Demarcació de Tarragona: 300 euros.
Demarcació de Lleida: 300 euros.
Les Terres de l'Ebre: 300 euros

  6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

  7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 6 rebuts de lloguer pagats.

  8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

  9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

  10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Import de la subvenció:
 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2022 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2022, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.
Reconeixement de la subvenció
 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

 


Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús
Persones de 36 anys o més (TANCAT)

 
Beneficiaris: 
 • Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
 • NOVETAT. Podran sol·licitar la subvenció els de 36 anys o més
  *
  al setembre s’obrirà una nova convocatoria per als Joves de 35 anys o menys.*
Requisits:
 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:

 • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual: 

 • No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents

Import de la subvenció

 • 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
 • S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge
Documentació necessària:
 • Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.
 • Còpia del contracte de lloguer on especifiqui la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/ària.
 • Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.
 • Els rebuts de lloguer pagats de 2021 fins a la data de presentació (pagar màxim 400€/mes).
 • A la sol·licitud va un full on s'ha de posar el Nº compte del sol·licitant de l'ajut  de lloguer per cobrar la subvenció i el banc us ha de posar el segell.

 

On presentar la sol·licitud?
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (excepte dijous).
 • Telemàticament. En aquest enllaç.

 

 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.

>>> Descarregar document amb dades on voleu cobrar la subvenció i té que anar signat per vosaltres (el sol·licitant) i segellat pel banc

 

 

Enllaços relacionats