Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges per a persones grans 2023

Imatge
 
Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges per a persones grans 2023

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer per a persones grans per a l'any 2023. El termini de presentació de sol·licituds és de l'11 d'abril al 12 de maig.

L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa. Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social.

Beneficiaris: 
 • Persones físiques de 65 anys o més en risc d'exclusió socialanys que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
Requisits:
 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:

 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.775,79 €).

Imports màxims de lloguer mensual: 

 • No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents

Import de la subvenció

 • 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
 • S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge
Documentació necessària:
 • Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.
 • Còpia del contracte de lloguer on especifiqui la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/ària.
 • Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.
 • Els rebuts de lloguer pagats de 2023 fins a la data de presentació.
 • A la sol·licitud va un full on s'ha de posar el Nº compte del sol·licitant de l'ajut  de lloguer per cobrar la subvenció i el banc us ha de posar el segell.

 

On presentar la sol·licitud?
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
 • Telemàticament. En aquest enllaç.
Reconeixement de la subvenció
 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions. El sol·licitant queda obligat a comunicar-ho en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte.
 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponabilitats de les dotacions pressupostàries de la convocatòria corresponent. També a la comprovació, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que la persona beneficiària està al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió.

 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.

>>> Descarregar document amb dades on voleu cobrar la subvenció i té que anar signat per vosaltres (el sol·licitant) i segellat pel banc