Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Lleure i vacances

Imatge
 
Lleure i vacances
Sabies que...?

Des del departament de joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre es tramiten els carnets d'alberguista juvenil, alberguista adult, alberguista de grup, alberguista familiar, estudiant internacional (ISIC), professor internacional (TEACHER), carnet IYTC (International youth travel card)

Activitats de vacances

En aquesta pàgina web trobaràs les diferents activitats de vacances que es realitzen a la comarca del Baix Ebre i a la resta de Catalunya

Guia d'instal·lacions juvenils de Catalunya

En aquest document podràs consultar la relació d'instal·lacions juvenils existents al Baix Ebre i a Catalunya. 

 

L’educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.

Com organitzar activitats de lleure?

Normativa

Consulta el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquest Decret té per objecte regular les següents activitats d'educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:

a)Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin quines siguin la seva denominació i característiques.

b) Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

Cada una de les activitats que regula aquest Decret ha de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents. Podeu consultar el ràtio de dirigents i titulacions.

Notificar activitats de lleure

S'haurà de notificar a la Secretaria General de Joventut la realització de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Les activitats amb pernoctació que regula aquest Decret que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives s'han de notificar al departament competent en matèria de joventut.

Les activitats sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.

 
Camps de treball
Per saber les condicions, quotes, terminis d'inscripció dels camps de treball que gestiona la Generalitat de Catalunya, entra a la web d'informació dels Camps de treball.

Camps de treball a Catalunya. Per a joves a partir de 14 anys residents a Catalunya i per a joves procedents de tot l'Estat Espanyol. Consulta l'oferta.

Camps de treball d'intercanvi amb altres Comunitats Autònomes. Per a joves a partir de 18 anys (tot i que podem trobar algun camp de treball que admet joves a partir de 16 anys), en virtut d'un intercanvi de places amb la resta de Comunitats Autònomes.amb joves procedents de tot l'Estat Espanyol. Consulta l'oferta.

Camps de treball internacionals. Per a joves a partir de 18 anys. L'entitat coordinadora i responsable de les inscripcions i els camps de treball d'intercanvi internacional és Cocat (Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacional de Catalunya).

En aquesta altra web trobareu altres entitats que organitzen Camps de treball Internacional. Entitats que organitzen camps de treball.

 

Instal·lacions juvenils
Normativa

Coneix el Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

Què cal fer per posar en funcionament una instal·lació juvenil

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil, cal fer una comunicació prèvia a l'administració competent i signar una declaració responsable. Aquesta comunicació es pot presentar personalment a la seu de l'ens comarcal o bé electrònicament mitjançant la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre. L'administració inscriurà aquesta comunicació al registre general d'instal·lacions juvenils de Catalunya.

Entitats que gestionen instal·lacions juvenils

En aquest apartat trobaràs informació sobre les entitats i empreses que gestionen les instal·lacions juvenils.

 

Tramitació de carnets

Des del departament de joventut del Consell Comarcal et tramitem els carnets:

Alberguista juvenil

Si tens de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
Preu: 5,00 €
Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas de menors d'edat.

Alberguista adult

Si tens a partir de 30 anys (sense límit d'edat). Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
Preu: 10,00 €

Alberguista de grup

Per a assocacions infantils i juvenils, entitats sòcio-culturals, centres d'ensenyament,…(mínim 10 persones, no hi ha màxim de components del grup).
El grup haurà d'estar format per joves de fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.
Per obtenir-lo cal presentar:
Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l'entitat sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d'entitats sense número d'identificació fiscal, hauran d'indicar el número de DNI del responsable de l'entitat o grup. Haureu de quedar-vos amb la còpia d'aquest document.
Preu: 16,00 €

Alberguista familiar

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.
Un nen menor de 14 anys no pot fer-se cap carnet individual, per tant haurà d'anar amb un carnet familiar obligatòriament.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original del pare o mare
Llibre de família o equivalent
Preu: 18,00 €

Estudiant Internacional (ISIC)

Vàlid per a estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., F.P., Batxillerat, Universitat, …) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,… i a l'hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d'estudiants d'arreu del món. S'ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d'edat en segons quins països.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre on consti que l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent.
Preu: 9,00 €
Més informació www.isic.es

Professor Internacional (TEACHER)

Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena durant l'any acadèmic en curs.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d'interès cultural.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre on consti que l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent.
Preu: 9,00 €

Carnet IYTC (INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL CARD)

Per a joves de 12 a 25 anys inclosos.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatre, exposicions,… i a l'hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d'estudiants d'arreu del món. S'ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d'edat en segons quins països.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9,00 €