Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes està formada, segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

 

El mandat 2019-2023 la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del Baix Ebre està formada per:

 

Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (ERC).

Laura Fabra Verge, portaveu del grup comarcal d'ERC

David Poy Martínez, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l'Ebre

Sandra Zaragoza Vallés, portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya

Mercè Pedret Ramos, portaveu del grup comarcal del PSC

Sebastià Castañeda Ramos, portaveu del grup comarcal de Ciutadans

 

La funció de la Comissió Especial de Comptes és examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe. 

Calendari de reunions. Aquesta comissió es reuneix una vegada a l'any, abans de l'1 de juny.