Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes està formada, segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

 

El mandat 2023-2027 la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del Baix Ebre està formada per:

Antoni Gilabert Rodriguez, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (ERC).

Eladi Galbe Mauri, portaveu del grup comarcal d'ERC

Òscar Ologaray Arasa, portaveu del grup comarcal de Junts pel Baix Ebre

Mercè Pedret Ramos, portaveu del grup comarcal del PSC

 

La funció de la Comissió Especial de Comptes és examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe. 
 

Calendari de reunions: -