Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, l'informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.
Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i la secretària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2023-2027 són les següents:

  • Comissió informativa de Promoció Empresarial i Polítiques Actives d'Ocupació, presidida per Vanessa Callau (ERC).
  • Comissió informativa de Gestió ambiental i transició energètica, presidida per Roger Aviñó (ERC)
  • Comissió informativa de Serveis als municipis, presidida per Rosalia Pegueroles (ERC)
  • Comissió informativa d'Acció Ciutadana, cultura i memòria democràtica, presidida per Francesc Vallespí (PSC - Candidatura de Progrés)
  • Comissió informativa de Serveis Socials, presidida per Mercè Pedret (PSC - Candidatura de Progrés)
  • Comissió informativa d'Ensenyament, joventut i esports, presidida per Sergi Curto (PSC - Candidatura de Progrés)
  • Comissió informativa de Governació i Hisenda, presidida per Samuel Ferré (ERC)

En cada comissió informativa s'integraran tres representats del grup d'ERC i de Junts pel Baix Ebre, i dos representants del grup del PSC.

>>Les comissions informatives es reuneixen en sessió ordinària el dilluns anterior al divendres de celebració del ple, que se celebra l'últim divendres de cada mes. Es poden convocar sessions extraordinàries fora d'aquests dies i horaris quan l'informe d'algun assumpte així ho requereixi.

Sessions previstes el 2024: 22/01, 19/02, 25/03, 22/04, 27/05, 24/06, 22/07, 26/08, 23/09, 21/10, 25/11, 23/12