Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, l'informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.
Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i la secretària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2019-2023 són les següents:

  • Comissió informativa d'Activació econòmica i esports, presidida per Ivan Garcia Maigí (ERC)
  • Comissió informativa d'Ensenyament, joventut, cultura i turisme, presidida per Francesc Vallespí Cerveto (Movem Terres de l'Ebre)
  • Comissió informativa de Governació i Hisenda, presidida per Jordi Gaseni Blanch (ERC)
  • Comissió informativa d'Actuació sobre el territori, presidida per Maria Cinta Llaó Llaó (ERC)
  • Comissió informativa de Gestió ambiental i sector primari, presidida per Roger Avinyó Martí (ERC)
  • Comissió informativa de Serveis a les persones, presidida per Rosalia Pegueroles Gisbert (ERC)

En cada comissió informativa s'integraran dos representants de cada grup comarcal. 

 

>>Les comissions informatives es reuneixen en sessió ordinària el dilluns anterior al divendres de celebració del ple, que se celebra l'últim divendres de cada mes. Es poden convocar sessions extraordinàries fora d'aquests dies i horaris quan l'informe d'algun assumpte així ho requereixi.