Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Gerència

Gerència

L'actual gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre és Neus Guiu Cervelló. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003). Té un Postgrau en Comunicació Política per l'ICPS (2004) i un de Cooperació Internacional per la URV (2008). Des del 2006 ha treballat a la Coordinació territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, impulsant i assessorant en polítiques de joventut els municipis ebrencs. Del 2003 al 2011 va ser regidora de l'Ajuntament de Flix.

Les funcions de la gerència del Consell Comarcal  són, en base al que determina l'article 16.1 del text refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així com el que determinen els articles 146 i 148  del Reglament Orgànic Comarcal:

  • Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
  • Dirigir el personal de la corporació.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple.
  • Assistir a totes les reunions del ple i dels òrgans col·legiats amb veu i sense vot.
  • Confeccionar, assistit per secretaria i intervenció, l'avantprojecte de pressupost anual.

El càrrec de gerent és nomenat i cessat pel ple del Consell Comarcal, a proposta de presidència. Aquest càrrec és incompatible amb la condició de regidor/a i se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal. Té la condició de funcionari eventual. 

 

>> Retribució gerència. Consulta-la en aquest enllaç